Skattemæssig behandling af låneomkostninger

Låneomkostninger skal i skattemæssig forstand typisk behandles som en del af anskaffelsessummen for det optagne lån. Dog er der særlige regler for lån med løbetid på mindre end to år. Her kommer en kort gennemgang.

 

Kort om opgørelse af kursgevinst/-tab

Låneomkostninger skal indregnes, når kursgevinster og kurstab på lånet opgøres. Skattemæssigt bliver låneomkostninger derved i realiteten behandlet på samme måde som kursgevinster/-tab.

Kursgevinster og kurstab beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet. Dermed bliver låneomkostninger også fradragsberettigede efter realisationsprincippet, da de er en del af den opgjorte kursgevinst/-tab. Låneomkostninger fratrækkes altså i takt med, at der sker afvikling af lånet. Enten ved ordinære afdrag eller ved indfrielse - på samme måde som kursgevinster/-tab.

De låneomkostninger, der kan indgå i opgørelsen af gevinst og tab, omfatter fx stiftelsesprovisioner m.m. vedrørende lån med en løbetid på 2 år eller mere, tinglysningsafgift, advokat- og revisorudgifter, vekselomkostninger i forbindelse med indfrielse af et lån i fremmed valuta samt kurtage ved salg af obligationer i forbindelse med stiftelse af et obligationslån og kurtage ved opkøb af obligationer i forbindelse med indfrielse af et obligationslån.

 

Kort om omkostninger ved det oprindelige lån ved efterfølgende låneomlægning m.v.

Omkostninger ved låneoptagelse, herunder tingslysningsgebyrer, knytter sig som udgangspunkt til det først optagne lån, uanset at fx ejerpant og dermed tingslysning heraf kan genanvendes ved et senere lån.

Omkostninger til den første låneoptagelse behandles sammen med det omhandlede lån, altså fradrages sammen med afviklingen af lånet. Besparelsen ved et evt. senere optaget nyt lån eller ved låneomlægning medfører derfor blot, at låneomkostninger knyttet til det nye lån bliver lavere.

 

Selskaber

Efter reglerne i kursgevinstloven er selskaber generelt skattepligtige af kursgevinster og har skattefradrag for kurstab.

For selskaber betyder det, at kursgevinster som hovedregel altid er skattepligtige, og at kurstab som hovedregel altid er fradragsberettigede. Det gælder dog ikke de tilfælde, hvor der er koncernforbindelse mellem debitor og kreditor.

Tidligere havde selskaber ikke skattefradrag for kurstab vedrørende obligationslån. Det er ændret med virkning for obligationslån, der er optaget den 1. juli 2007 eller senere.

Selskaber kan vælge at benytte lagerprincippet for gevinst og tab for gæld, der er optaget på et reguleret marked, herunder fx realkreditgæld.

 

Fysiske personer

Fysiske personer er skattefrie af kursgevinster på obligationslån.

Som udgangspunkt er personer derimod skattepligtige af kursgevinster på kontantlån, medmindre det vedrører kontantlån, som er optaget eller indfriet indenfor 6 måneder før eller efter en ejendomshandel.

Personer har aldrig fradrag for tab på hverken obligationslån eller kontantlån.

For lån i fremmed valuta som fx EURO er personer altid skattepligtige af kursgevinster og har fradrag for kurstab. Der gælder dog en årlig bagatelgrænse på 2.000 kr. Det betyder, at årets nettogevinst/nettotab for personens samlede fordringer og gæld i fremmed valuta skal overstige 2.000 kr., før end gevinst/tab skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Lån med løbetid under 2 år

Stiftelsesprovisioner, éngangspræmier og lignende éngangsydelser kan fratrækkes på tidspunktet for låntagningen, dersom lånets løbetid ifølge låneaftalen er mindre end to år. Det sidste skal tages helt bogstaveligt. Hvis lånet har en løbetid på 2 år, er engangsydelserne ikke fradragsberettigede direkte, men skal derimod behandles efter kursgevinstlovens regler eller indgå i avanceopgørelsen på næringsejendommen.

Stiftelsesprovisioner, éngangspræmier og lignende éngangsydelser for lån kan dog kun fratrækkes fuldt ud i det indkomstår, hvori lånet etableres, hvis omkostningerne ikke overstiger 2,5 % af hovedstolen. I modsat fald kan den overskydende del af omkostningerne først fratrækkes i det andet år.

 

Særligt om kassekredit

På grund af realisationsprincippet kan låneomkostninger til oprettelse af en kassekredit først fratrækkes, når kassekreditten indfries, kassekredittens maksimum nedsættes, eller kassekreditten overføres til et andet pengeinstitut, medmindre der konkret er aftalt en afviklingsperiode på mindre end 2 år.

 

Bemærk, at der gælder særlige forhold for selskaber og personer, der anses for næringsdrivende med handel med fast ejendom.

Når en person eller et selskab er næringsdrivende ved handel med fast ejendom, skal gevinst/tab på ejendomshandler opgøres efter statsskattelovens regler. Det betyder, at opgørelsen foretages på grundlag af nominelle værdier – der skal altså ikke ske omregning til kontantværdi. Kursgevinster/-tab på sådanne lån påvirker den skattemæssige anskaffelsessum for næringsejendommen, og i den forbindelse indgår låneomkostninger som en del af anskaffelsessummen.

 

Afslutning

Giver det nævnte anledning til spørgsmål eller kommentarer, står vi naturligvis gerne til rådighed for nærmere drøftelse og besvarelse af spørgsmål.

 

 

Kursgevinstlovens regler

 

Personer

Selskaber

Kursgevinst
incl. låneomk.

Kurstab incl.

låneomk.

Kursgevinst
incl. låneomk.

Kurstab incl.

låneomk.

Kontantlån

og pari-pari-lån

Skattepligtig

som hovedregel

Ikke fradrag

Skattepligtig

Fradrag

Obligationslån

Skattefri

Ikke fradrag

Skattepligtig

Fradrag

Lån i fremmed valuta

Skattepligtig

men bagatelgrænse

Fradrag

men bagatelgrænse

Skattepligtig

Fradrag

 

Ligningslovens § 8

 

Personer

 

Selskaber

 

Lånets løbetid er under 2 år

Fradrag

Lånets løbetid er under 2 år men udgifterne udgør > 2,5 % af lånets hovedstol

Fradrag i år 2

Lånets løbetid er over 2 år

Statsskattelovens (næringsdrivende) eller Kursgevinstlovens regler

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.