Øget konsolidering i forsyningssektoren

Kvalificeret og objektivt grundlag for drøftelser vedr. samarbejder/fusioner

Forsyningssektoren har i en længere årrække oplevet en stigende kompleksitet, øgede effektiviserings- og digitaliseringskrav, tiltagende offentlig regulering - samt et stigende pres på grøn omstilling og fokus på bæredygtighed.

Disse forhold udfordrer landets forsyningsselskaber, som kan have svært ved at realisere væsentlige stordriftsfordele og yderligere effektiviseringer grundet selskabernes ofte begrænsede størrelser. Samtidig opleves en sårbarhed ift. at kunne fastholde og tiltrække de kritiske kompetencer og ressourcer, som er nødvendige for fortsat at sikre forsyningssikkerheden samtidig med, at ejerstrategiernes øvrige målsætninger, og de politiske krav skal efterleves.

I BDO oplever vi i den forbindelse et øget fokus på konsolidering i forsyningssektoren for at kunne imødekomme de nævnte udfordringer, herunder at en række forsyningsselskaber overvejer og drøfter øgede samarbejder med hinanden. I den relation tilbyder vi at etablere et gennemarbejdet og objektivt grundlag (kaldet en potentialeafdækning) med henblik på at styrke og kvalificere forsyningsselskabernes drøftelser og beslutningsprocesser yderligt.

Vi har solid praktisk erfaring med at udarbejde disse potentialeafdækninger, der dækker fordele og ulemper ved et øget samarbejde mellem to eller flere forsyningsselskaber.

Hovedelementer i BDO's potentialeafdækning er:

  • Rammesætning af oplevede og/eller forventede udfordringer
    • Bl.a. med udgangspunkt i ejerstrategiernes mål, rammebetingelser og sektorens generelle udvikling og tendenser
  • Risikovurdering ved status quo
  • Identifikation af konkrete potentialer ved et øget samarbejde – såvel kvalitative som estimerede
    • Herunder mulige samarbejdsmodeller (typisk dækkende skalaen fra uforpligtende samarbejde over fælles serviceselskab til fuld fusion)
  • Opmærksomhedspunkter ved og forudsætninger for et evt. samarbejde.
     

Skræddersyet rådgivning til dit selskab 

Omfanget af og niveauet for disse potentialeafdækninger kan tilpasses alt efter, hvor i beslutningsprocessen de involverede forsyningsselskaber befinder sig. Således kan en potentiale-afdækning fungere som grundlag for en principbeslutning om enten at arbejde videre med ideen eller ej - ligesom den kan fungere som et grundlag for en endelige beslutning om etableringen af et øget samarbejde inkl. strukturen heraf.

Vores potentialeafdækninger gennemføres typisk i tæt samarbejde med de involverede selskabers direktioner og bestyrelser – ligesom udvalgte nøglemedarbejdere ligeledes inddrages i processen.

Kunne I have lyst til – helt uforpligtende - at høre mere om, hvorledes BDO kan bidrage til at styrke jeres dialoger, drøftelser og beslutninger om øgede samarbejder, så kontakt os endelig.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.