Nye aftaler om Grøn affaldssektor

Der blev den 31. august 2022 indgået to politisk aftale om opfølgning på aftalen om klimaplanen for en grøn affaldssektor fra 2020 samt en aftale om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.

Aftale om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

Det følger af aftalen, at der i 2024 fremsættes lovforslag om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser og eventuelt deponier. Aftalen tager sit udspring i sagerne om moms på renovationsydelser

Aftale om opfølgning på aftalen om en grøn affaldssektor

Der er i meget kort træk aftalt følgende:

 

Indsamling af tekstilaffald

  • Fristen for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastsættes til 1. juli 2023
  • kommunernerne kan vælge den indsamlingsmodel, der passer bedst og mest effektivt i kommunens eksisterende affaldsordninger.

 

Etablering af Affaldstilsyn

  • Dele af affaldstilsynet flyttes fra kommunerne og Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen fra 2025
  • Affaldstilsynet skal indledningsvist have en vejledende karakter med mulighed for yderligere sanktioner efter gældende praksis og regler afhængig af overtrædelsens karakter
  • Reglerne for modtagekontrollen på forbrændingsanlæg skal ændres, således forbrændingsanlæggene fra 2025 forpligtes til at afvise affaldslæs, der indeholder så meget genanvendeligt affald, at det samlede affaldslæs klassificeres som genanvendeligt
  • Udførsel af affaldstilsyn samt tilsyn med import og eksport af affald skal overgå til fuld gebyrfinansiering i henhold til det EU-retlige forureneren betaler-princip.

 

Affaldsgebyr, transparens og prisloft

  • Kommunernes affaldsgebyrer skal være transparente, og de skal offentliggøres og sammenstilles på et sammenligneligt grundlag, så der skabes gennemsigtighed på tværs af landet.
  • Der skal føres et styrket tilsyn med affaldsgebyret. Forsyningstilsynet skal bl.a. fastsætte regler for opkrævning af gebyrer af den kommunale affaldshåndtering, som sikrer transparens og omkostningsægte priser for borgerne.
  • Der skal i samarbejde med relevante aktører udarbejdes en central udbudsvejledning og udbudsskabeloner på baggrund af bedste praksis, der skal understøtte effektive kommunale udbud af affaldsindsamling og fælleskommunale udbud.
  • Der indføres et prisloft over de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Prisloftet omfatter som udgangspunkt alle kommunale udgifter til affaldshåndtering, der finansieres over husholdningernes affaldsgebyr. Det undersøges, om deponering skal indgå.

 

Det forventes, at et lovforslag om prisloft kan træde i kraft i 2025, hvorefter der vil være en overgangsperiode på forventet to år, før Forsyningstilsynet udmelder prisloftet.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.