Ændringsforslag til loven om kommunale solcelleanlæg

Som bekendt har kommuner, der har opsat solceller efter den 28. juni 2013 eller på tidspunktet havde planer om at opsætte solceller, efterfølgende skulle søge dispensation for at fåselskabsgjort anlægget.

Der blev oprettet en pulje på 20 MW, der skulle dække anlæg opsat af kommuner efter den 28. juni 2013 samt planlagte anlæg. Førnævnte pulje blev åbnet den 31. marts 2014 kl. 7, og allerede over middag stod det klart, at puljen ville blive opbrugt samme dag.

Siden dengang har kommunerne enten skulle slukke deres anlæg eller få dem selskabsgjort. Enkelte har dog stået på ventelisten og fået dispensation efter, de var rykket op på listen. 

Et ændringsforslag til loven om kommunale solceller er sendt i høring. Lovforslaget skal ændre på dette vakuum, som ovennævnte lovgivning har skabt. Ændringen betyder i alt sin enkelthed, at anlæg, der er idriftsat før den 18. december 2020, kan søge om dispensation fra kravet om selskabsgørelse. 

Dermed gøres der op med kravet til selskabsgørelse for de anlæg, der ikke blev omfattet af den omtalte pulje og derfor fremgår af ventelisten.
 

Slukkede anlæg eller allerede selskabsgjorte anlæg

Hvis kommunen har anlæg, der er slukket, fordi kommunen ikke har opnået dispensation til anlæggene,
kan der nu på ny søges dispensation. Dette skal gøres inden 31. december 2021. Dette forventes at kunne gøres tidligst fra ændringens ikrafttrædelsestidspunkt som er 1. april 2021. 

Energistyrelsen udarbejder et ansøgningsskema til brug for ansøgning om dispensation. Ansøgningsskemaet kommer forventeligt til at indeholde mindst følgende punkter:

  • Ejerens CVR-nummer
  • Kontaktoplysninger
  • Solcelleanlæggets installationsadresse
  • Solcelleanlæggets installerede effekt
  • Nettilslutningstidspunktet. 

For frakoblede solcelleanlæg vil det være det oprindelige net tilslutningstidspunkt, der skal oplyses. Nettilslutningen vil så skulle ske igen senest tre måneder efter, der er meddelt dispensation. 

Kravet om, at solcelleanlægget skal opfylde kravene til nettoafregning og registreres i stamdataregistreret,
ændres der ikke ved. 

Hvis kommunen allerede har selskabsgjort et eller flere anlæg, giver ændringen af reglerne også
mulighed for, at kommunen kan tage anlægget retur og afvikle selskabet. Dette kan ske ved at likvidere selskabet eller foretage udlodning herfra. 

Afhængigt af om anlægget er overdraget til forsyningsselskaber eller lignende, vil det kræve en nærmere vurdering, om der kan være forhold omkring moms, selskabsskat, bloktilskudsmodregning eller lignende, der kan have betydning for udlodningen, som kommunen lige skal være opmærksom på.


Nybyg og gennemrenovering

Den generelle dispensation for anlæg, der opsættes som led i overholdelse af energirammeberegningen, enten ved nybyg eller gennemrenovering, ændres der ikke ved. Der vil stadig være en generel fritagelse for disse solcelleanlæg.


Skat og bloktilskud

Ændringen af loven ændrer stadig ikke på, at elproduktion på et kommunalt solcelleanlæg er en skattepligtig aktivitet. Salg til nettet skal derfor beskattes, medmindre udgifterne til drift og
afskrivninger overstiger indtægterne. 

Samtidig vil det stadig være nødvendigt at lave regnskaber hvert år, der dokumenterer, at der ikke har været en økonomisk gevinst. Eventuel gevinst kan gøre, at kommunens bloktilskud skal nedsættes.


Regionerne fritages ikke længere

Hidtil har der været en forskelsbehandling mellem kommunerne og regionerne. Det har betydet, at regionerne ikke var omfattet af de samme regler omkring selskabsgørelse af solceller, som dem
kommunerne har været omfattet af.

Dette ændres i forbindelse med anden lovgivning, som forventes at træde i kraft til sommer. Lovændringen
vil betyde, at regionerne vil blive omfattet af lignende krav til selskabsgørelse af anlæg, som kommunerne allerede er omfattet af.


Hjælp til ansøgningen

I BDO står vi klar til at hjælpe med at lave ansøgning. Vi står i første omgang klar til at hjælpe med overblik over hvilke anlæg, der skal søges om og fremskaffelse af de oplysninger, der skal anvendes til ansøgningen.


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.