Københavns Kommune skal tilbagebetale virksomheds administrationsgebyr for erhvervsaffald

Højesteret har i en afgørelse fra 7. december 2020 fastslået, at København Kommunes opkrævning af administrationsgebyr for erhvervsaffald generelt var lovlig, men at gebyret i den konkrete sag var uberettiget.

I september 2015 opkrævede Københavns Kommune hos en virksomhed et administrationsgebyr for erhvervsaffald. Virksomheden, der drev en digital database, mente ikke, at denne producerede erhvervsaffald og ansøgte derfor kommunen om fritagelse fra gebyret. Kommunen gav dog virksomheden afslag herpå. Virksomheden betalte herefter affaldsgebyret, men anlagde efterfølgende sag imod kommunen.

Fritagelsesreglerne for administrationsgebyret var på daværende tidspunkt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4 fastsat i affaldsbekendtgørelsens § 60. Virksomheden var imidlertid ikke omfattet af de branchekoder, som efter affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelses bilag 8 indebar fritagelse for gebyrbetalingen. Herunder fremgik det af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4, at kommunalbestyrelsen kunne fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1-4, hvis det kunne lægges til grund, at virksomheden ikke havde en egentlig affaldsproduktion.

Sagen angår således, om København Kommune burde have imødekommet virksomhedens ansøgning om fritagelse for gebyrbetalingen efter affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4.

Højesteret gav virksomheden medhold i, at denne burde have været fritaget for administrationsgebyret. I sin vurdering lagde Højesteret vægt på, at virksomheden kun havde én ansat, blev drevet fra den ansattes privatadresse og kun producerede marginale mængder erhvervsaffald.

Højesteret går med sin afgørelse i rette med både Københavns Byret og Østre Landsret. Byretten vurderede, at Københavns Kommune havde hjemmel til at opkræve administrationsgebyret, mens Landsretten underkendte hjemmelsgrundlaget. Højesteret fastslår imidlertid, at Københavns Kommune som udgangspunkt havde hjemmel til at opkræve affaldsgebyret, men i den konkrete sag skulle kommunen have imødekommet virksomhedens ansøgning om fritagelse fra affaldsgebyret.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev opkrævet fra 2011 og frem til udgangen af 2018, hvorefter gebyret blev erstattet med skattefinansiering. Selvom gebyret ikke opkræves længere, kan højesteretsafgørelsen dog stadig få betydning for landets kommuner og virksomheder. Dette er i sager, hvor kommuner har givet virksomheder afslag uden hensyntagen til en konkret vurdering, og virksomheden kan bevisliggøre, at kommunen efter en konkret vurdering burde have givet fritagelse fra affaldsgebyret, fordi virksomheden ikke havde en egentlig affaldsproduktion.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.