Hvordan skal varmeforsyninger varsle om væsentlige prisstigninger?

Prisen på el og brændsler har været konstant stigende henover 2021, hvilket bevirker, at flere varmeforsyninger får behov for at varsle om fremtidige stigninger i varmeprisen – og i nogle tilfælde varsles der om væsentlige prisstigninger. Varmeforsyningers varsling bør være i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning fra 2020, der anviser, hvordan og hvornår varmeforsyninger skal varsle forbrugerne om fremtidige prisstigninger.

Forsyningstilsynet (daværende Energitilsynet) tilkendegav den 26. april 2010, at blandt andet væsentlige prisstigninger skal varsles over for varmeforbrugerne med et varsel på mindst tre måneder. Et efterfølgende kontrolprojekt i 2019 om varmeforsyningers varsling af væsentlige prisændringer viste imidlertid, at der var behov for yderligere vejledning om, hvordan og hvornår varmeforsyninger skal varsle deres varmeforbrugere.

Forsyningstilsynet udsendte derfor den 1. juli 2020 vejledning nr. 9411, der anviser, hvordan varmeforsyninger varsler korrekt efter varmeforsyningsloven. Vejledningen er imidlertid ikke retligt bindende for hverken varmeforsyningerne eller for Forsyningstilsynet. Den anviser alene, hvordan Forsyningstilsynet som udgangspunkt vil tilgå konkrete sager om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven.

 

Hvem er omfattet af varslingsreglerne?

Varslingsreglerne er rettet mod varmedistributionsvirksomheder, men det er imidlertid ikke i alle kundeforhold, at varmeforsyningerne er forpligtet til at varsle om væsentlige prisstigninger. Formålet med varslingsreglerne er at beskytte forbrugerne, og derfor finder reglerne alene anvendelse i de kundeforhold, hvor forbrugerne hovedsageligt handler uden for deres erhverv.

 

Hvornår er en prisstigning væsentlig?

En prisstigning er som udgangspunkt væsentlig, når stigningen i det enkelte berørte priselement udgør 10 pct. eller derover, og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 100 kr. pr. måned inklusive moms for varmeforbrugeren.

Det fremgår af vejledningen, at prisstigningen skal beregnes på basis af den måned, hvor prisstigningen implementeres. Derudover henviser vejledningen til, at de 100 kr. kan beregnes ud fra Forsyningstilsynets til enhver tid gældende definition af et standardhus og en standard lejlighed.

Endelig fremhæves det i vejledningen, at de anførte grænser alene er et udgangspunkt for Forsyningstilsynets vurdering af, hvornår der foreligger en væsentlig prisstigning, idet denne vurdering altid vil ske konkret ud fra varmeforsyningens og forbrugernes forhold i den enkelte sag.

 

Hvornår skal der varsles?

Væsentlige prisstigninger skal varsles tre måneder før prisstigningens ikrafttræden. Det fremgår af vejledningen, at der ved ikrafttræden menes den dato, der fremgår af prisanmeldelsen i varmeforsyningens anmeldelse til Forsyningstilsynet som ikrafttrædelsesdato.

 

Hvordan skal der varsles?

Varslingen skal ske individuelt til den enkelte forbruger, hvor varslingen skal gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af enten e-mail, faktura, brev, e-Boks eller anden lignende individuel kommunikation. Formålet med den individuelle varsling er, at varslingen bør ramme flest mulige forbrugere således, at flest mulige bliver opmærksomme på de fremtidige prisstigninger og dermed kan indrette sig økonomisk herefter.

Derudover fremhæver vejledningen, at varmeforsyningerne med fordel kan varsle deres forbrugere via forsyningens hjemmeside eller på en generalforsamling, så længe der også ud over dette bliver varslet individuelt.

 

Hvad skal varslingen indeholde?

Varslingen skal indeholde den procentvise prisstigning for et standardhus og standardlejlighed. Endvidere skal varslingen indeholde oplysninger om, hvor den enkelte forbruger kan se nærmere om prisstigningen.  

 

Hvad er konsekvenserne ved manglende varsling?

Hvis en varmeforsyning ikke har overholdt varslingsfristen, er forsyningen ikke berettiget til at opkræve prisstigningen, og kan derfor i henhold til varmeforsynsloven kun opkræve det seneste anmeldte beløb til Forsyningstilsynet frem til varslingsperiodens udløb.

Såfremt det konstateres, at der ikke er varslet korrekt, skal varmeforsyningen fremsende et løsningsforslag til Forsyningstilsynet. Dette løsningsforslag skal indeholde en beregning og en beskrivelse over, hvordan varmeforsyningen påtænker at efterregulere den ulovligt opkrævede prisstigning i forsyningens fremtidige varmepriser. Denne efterregulering kan foretages på flere måder, herunder ved kontant tilbagebetaling til forbrugerne med det samme eller ved en modregning af det ulovligt opkrævede beløb i næstkommende rate.

Henset til konsekvenserne ved manglende varsling og varslingsreglernes iboende forbrugerbeskyttelseselement er det derfor vigtigt, at varmeforsyningerne er opmærksomme på reglerne i Forsyningstilsynets varslingsvejledning.

 

Energistyrelsen opfordrer til at udglatte prisstigninger i de fremadrettede varmepriser

Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme opfordrer i fællesskab fjernvarmeforsyningerne til at undersøge og udnytte varmereguleringens muligheder for afskrivninger, henlæggelser og afvikling af over- og underdækningerne til at udglatte de varslede prisstigninger i de fremadrettede varmepriser således, at prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over varmeåret.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.