Højesteret fastslår, at spildevandsselskaber har forsyningspligt ved udstykning af nye boligparceller fra en tilsluttet erhvervsejendom

Højesteret har i en principiel afgørelse af 13. august 2021 fastslået, at et spildevandsselskab havde forsyningspligt i forbindelse med udstykningen af nye boligparceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom, samt at spildevandsselskabet i konsekvens heraf endvidere var forpligtet til at betale vederlag for overtagelsen af det spildevandsanlæg, som den private ejendomsudvikler havde etableret i forbindelse med boligudstykningen.

 

Sagen omhandler et ejendomsudviklingsprojekt af det gamle engros-Grønttorv i Valby, hvor en allerede spildevandstilsluttet erhvervsejendom skulle udstykkes i flere boligparceller med henblik på at etablere en ny bydel med 3.000 boliger. Dette indebar væsentlige ændringer af spildevandsforsyningen i det pågældende område, og i henhold til såvel lokalplanen som tillæg til spildevandsplanen, skulle der etableres kloak på privat foranledning med efterfølgende offentlig overtagelse. Ejendomsudvikleren skulle derfor i forbindelse med boligudstykningen etablere et spildevandsanlæg, hvorefter dette skulle overtages af det kommunale spildevandsselskab.

Spildevandsselskabet anførte imidlertid, at dette ikke var forpligtet til at betale for overtagelsen af spildevandsanlægget og henviste i den forbindelse navnlig til, at selskabet ikke havde forsyningspligt for de nye boligparceller, der blev udstykket fra den tidligere erhvervsejendom, hvorfor ejendomsudvikleren derfor måtte bære udgiften til etableringen af spildevandsanlægget.

I henhold til spildevandsbetalingslovens § 6, stk. 1 skal et spildevandsselskab ved overtagelse af et privat spildevandsanlæg opkræve tilslutningsbidrag efter lovens § 2 og yde ejeren heraf godtgørelse for anlæggets værdi. Idet der imidlertid allerede var betalt tilslutningsbidrag for den tidligere erhvervsejendom, kunne der i henhold til Højesterets afgørelse af 14. februar 2013 vedrørende Kolding Business Park ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag ved udstykningen af de nye boligparceller.

Det følger imidlertid af miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, at et spildevandsselskab er forpligtet til at forsyne ejendomme i spildevandsselskabets kloakeringsområde. Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at denne forsyningspligt gælder i såvel eksisterende som planlagte kloakeringsområder, der hører til forsyningsselskabet, samt at forsyningspligten indebærer, at spildevandsselskabet skal føre stikledning frem til en ejendoms grundgrænse således, at selskabet kan modtage spildevandet fra herfra.

Sagen angår således, hvorvidt spildevandsselskabet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1 havde forsyningspligt til de nye boligparceller og dermed var forpligtet til at føre en stikledning til spildevand frem til grundgrænsen for hver af de udstykkede boligparceller. Endvidere hvorvidt spildevandsselskabet, i konsekvens heraf efter spildevandsbetalingslovens § 6, stk. 1, var forpligtiget til at betale ejendomsudvikleren godtgørelse for spildevandsanlæggets værdi ved overtagelsen heraf, selvom der i henhold til Højesterets afgørelse af 14. februar 2013 ikke kunne opkræves tilslutningsbidrag for de udstykkede boligparceller.

Dette spørgsmål har verseret i tre retsinstanser, hvor by- og landsretten nåede til hvert sit resultat, og herefter fik spildevandsselskabet bevilling fra procesbevillingsnævnet til at indbringe spørgsmålet om forsyningspligt for Højesteret.

 

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at spørgsmålet om spildevandsselskabets forsyningspligt skulle afgøres efter miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, hvorefter de udstykkede boligparceller i henhold til Højesterets afgørelse var omfattet af spildevandsselskabets forsyningspligt. Spildevandsselskabet havde derfor pligt til at føre en stikledning til spildevand frem til grundgrænsen for hver af nye boligparceller.

Endvidere fandt Højesteret, at spildevandsbetalingsloven ikke regulerer spørgsmålet om forsyningspligt, samt at dette også er gældende i tilfælde, hvor spildevandsbetalingslovens § 2 fører til, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag. Højesteret anførte, at bestemmelsen i spildevandsbetalingslovens § 2 bygger på hensynet til at undgå dobbeltbetaling af tilslutningsbidrag ved udstykning fra erhvervsejendomme, jf. Højesterets afgørelse af 14. februar 2013, og ikke på en forudsætning om, at der ved udstykning fra allerede tilsluttede erhvervsejendomme ikke er forsyningspligt.

Spildevandsselskabet havde således, i henhold til Højesterets afgørelse, forsyningspligt i forhold til de udstykkede boligparceller, og i konsekvens heraf var selskabet forpligtet til at betale ejendomsudviklingen godtgørelse ved overtagelsen af det etablerede spildevandsanlæg.

 

Konsekvenser for spildevandsselskaber

I henhold til Højesterets afgørelse følger det således af miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, at ansvaret for og udgifterne til etablering af spildevandsanlæg og tilslutning af nye boligparceller, der udstykkes fra en tidligere erhvervsejendom, påhviler spildevandsselskaberne. Det må imidlertid anføres, at udgifterne kan anses som almindelige investeringsudgifter, hvorfor de kommunale spildevandsselskaber med en kommunal garantistillelse har adgang til at finansiere udgifterne via lånoptagelse i KommuneKredit.

Højesterets afgørelse om spildevandsselskabers forsyningspligt er således principiel, idet afgørelsen ikke alene har betydning for den konkrete sag, men også forventes at få betydning for mange andre spildevandsselskaber og for de ejendomsudviklere, der har byomdannelsesprojekter, hvor en allerede spildevandstilsluttet erhvervsejendom udstykkes i nye boligparceller.

Endelig må det anføres, at Højesterets afgørelse ikke alene har betydning for igangværende og fremtidige byomdannelsesprojekter, men også har betydning for allerede gennemførte projekter. Ejendomsudviklere har efter omstændighederne og under iagttagelse af forældelsesloven nu krav på tilbagesøgning af det eventuelle vederlag, der er betalt til spildevandsselskabet for etablering af spildevandsanlægget eller krav på refusion af de afholdte omkostninger til anlægsetableringen.

Spildevandsselskaber kan således på baggrund af Højesterets afgørelse opleve henvendelser fra ejendomsudviklere, hvor der rejses krav om tilbagebetaling af etableringsudgifter, der rettelig skulle være afholdt af spildevandsselskabet.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.