Garantiprovision – hvorfor, hvornår og hvor meget?

Garantiprovision skal betales til en person eller et selskab, der stiller garanti for et lån taget af en virksomhed. Det eksempel, vi ser på her, er når en kommune stiller en garanti for lån taget af forsyningsselskaber (primært varme- og vandforsyningsselskaber).

Helt generelt gælder det, når en juridisk person, som ikke er en kommune, optager lån hos KommuneKredit, hvor det kræves, at kommunen stiller garanti for lånet i hele lånets løbetid. Kommunen kan ligeledes stille garanti for lån optaget i banker eller realkreditvirksomheder.

Der er med andre ord krav om en garanti fra en kommune, for at optage lån hos KommuneKredit. Når lånet er etableret, er der en hel række spørgsmål, som affødes. Disse er forsøgt besvaret herunder.
 

Hvorfor skal der stilles garanti?

Der skal som ovenfor omtalt stilles garanti, når der optages lån hos KommuneKredit af en virksomhed, som ikke er en kommune. Denne garanti må dog ikke stilles af kommunens gode hjerte og uden økonomisk bevidsthed. Det går ikke, da det er fastsat fra EU, at dette kan betegnes som ulovlig statsstøtte, da kommunen dermed lader virksomheder optage lån på mere fordelagtige vilkår end andre virksomheder indenfor samme branche. Som regel kan et kommunekreditlån optages til renter* sammenlignelige med dem på normale realkreditlån. Men modsat normale realkreditlån, har långiver ikke noget pant i dét, der lånes ud til. For at opnå sikkerhed for tilbagebetalingen, kræves der en garanti af kommunen. Hvis denne garanti stilles, vil den lånende virksomhed kunne optage lån med markedsmæssigt lave renter. Det vil give dem en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre selskaber, der har været nødt til at benytte alternative lånekilder - så som banklån med noget højere renter og eventuelt også kortere løbetid, da disse låntyper som hovedregel ligner mere et almindeligt banklån.

Som kort forklaring skal der som følge af EU-lovgivning derfor tages garantiprovision, for at undgå at give ulovlig statsstøtte og skabe konkurrenceforvridning. EU lovgivning vedrørende statsstøtte rammer primært varmeforsyningsvirksomheder, mens reglerne for vandforsyningsvirksomheder er indeholdt i lovgivningen for vandsektoren.

Hvornår skal der betales garantiprovision?  

Ved at stille garanti og sikkerhed for lånet, og gøre det muligt at opnå favorable rente- og afdragsvilkår, forvrider kommunen deraf konkurrencen, og kommunegarantien vurderes som ulovlig statsstøtte til et marked underlagt konkurrence og et ikke-monopolpræget marked. Derfor skal kommunen opkræve en garantiprovision, for at udligne den fordel og ulighed garantien kan være med til at skabe. Garantiprovisionen skal altså sikre, at lånet samlet set stilles på markedsmæssige vilkår og deraf ikke er konkurrenceforvirrende i forhold til andre virksomheder, banker og realkreditinstitutter.

Garantiprovision skal stilles ved hvert lån, hvorved der ellers ville havde været tale om konkurrenceforvridning ved garantistillelse fra kommunernes side.
 

Hvor ofte skal der betales garantiprovision?

Provisionen kan betales på to måder. Den første og langt mest anvendte er den årlige provision. Her udregnes provisionen som en procentsats af lånets restværdi, hvilket medfører scenariet, at hvis procentsatsen holdes fast, vil provisionen blive progressivt faldende i nominel værdi i takt med, at lånet tilbagebetales.

Den anden metode er én enkelt samlet betaling. Her foretages en større beregning, hvor man beregner sig frem til, hvor meget virksomheden skal betale over hele lånets løbetid og deraf bestemmer provisionens samlede størrelse. Dette betales ved øjeblikket for lånoptagelsen som en enkeltstående betaling, hvorefter kommunen ikke har ret på yderligere opkrævninger uanfægtet af virksomhedens efterfølgende situation. Ved denne metode er risikoen og usikkerheden større, og deraf skal procentsatsen som hovedregel sættes højere end ved de årlige betalinger. Herudover vil det selvsagt være nødvendigt for selskabet at optage mere gæld for at kunne betale denne engangsbetaling ved optagelsestidspunktet.
 

Hvor meget skal garantiprovision fastsættes til?

Hvor høj eller lav garantiprovisionen skal fastsættes, er et komplekst spørgsmål, da der ikke er en konkret formel udstukket fra EU. Garantiprovisionen skal have en størrelse, der sikrer, at lånet ultimativt ikke bliver konkurrenceforvridende på det specifikke marked, hvor virksomheden låner. Selve garantiprovisionen vil derfor i høj grad være afhængig af markedet, der lånes på. Derudover er typen af virksomhed og ejerskabet herpå vigtigt for fastsættelsen, da dette determinerer, hvor tæt kommunen juridisk set er på selskabet i henhold til at korrigere for risikoen for ydelsen af ulovlig statsstøtte. 
Slutteligt er en kvalificeret kreditvurdering af lånoptagers risikoprofil et specifikt krav for beregningen. Kreditvurderingen skal bruges til at vurdere risikoen for, at garantien faktisk træder i kraft, og kommunen bliver gjort ansvarlig for indfrielsen af lånet.

Garantiprovision fastsat på markedsmæssige vilkår er et krav uanset om man antager, at der er tale om et område, hvor statsstøttereglerne kunne have relevans (fjernvarme, affald) eller et område, hvor statsstøttereglerne formodentlig ikke har relevans (vand/spildevand). Kravet om en garantiprovision følger jo også af kommunalfuldmagtreglerne, da man ellers bryder med hvile-i-sig-selv princippet. Der er andre krav til dokumentation m.m., hvis kommunen vil sikre sig ift. statsstøttereglerne, men provisionen skal opkræves og prissættes efter samme princip uanset hvad.

Slutteligt er en kvalificeret kreditvurdering af lånoptagers risikoprofil et specifikt krav for beregningen. Kreditvurderingen skal bruges til at vurdere risikoen for, at garantien faktisk træder i kraft, og kommunen bliver gjort ansvarlig for indfrielsen af lånet.

Herefter fastsættes garantiprovisionssatsen med alle de ovennævnte forhold in mente.

Hvor ofte skal satsen for garantiprovision fastsættes?

Satsen for garantiprovisionen fastsættes første gang i forbindelse med optagelsen af lånet, da dette som tidligere nævnt er et krav for lånoptagelsen overhovedet kan gennemføres via KommuneKredit.
Dette er dog ikke den eneste gang, der skal foretages en beregning af provisionens størrelse. Dette skyldes, at virksomhedens situation kan ændres over tid, og det samme gælder for lånets natur. Eksempler herpå kan være, at virksomhedens kreditvurdering er forværret fra et år til det næste år. Herved vil risikoen for kommunen stige, og deraf skal provisionen det specifikke år fastsættes højere sammenlignet med forrige år, da risikoen ved lånet tidligere var lavere. Modsætningsvist kan en forbedret kreditscore gøre, at risikoen overordnet set falder, og at garantiprovisionssatsen det pågældende år falder.

Derfor henstilles der til, at den specifikke procentsats for garantiprovisionen tages op til overvejelse hvert år, da dette markedsmæssigt vil give den mest præcise beregning af provisionssatsen. 


Kan vi få hjælp til fastsættelsen af garantiprovisioner?

Ja, det kan I.

Hos BDO har vi stor erfaring med at assistere med at fastsætte provisionssatser, og vi hjælper ofte med at sikre,  at de fastsatte garantiprovisionssatser følger de gældende regler og principper.
Ultimativt er det udelukkende kommunen, der har beføjelsen til at fastsætte garantiprovisionen, men vi kan hjælpe jer med at nå i mål med at overholde reglerne.
 

Hvis du står tilbage med yderligere spørgsmål, så tag fat i Partner Søren Peter Nielsen på spn@bdo.dk eller Trainee Cecilie Uldall Duch på cud@bdo.dk.
 

*Her henvises til ÅOP-renten, der udover lånets rente også tager højde for bidragssatsen og andre gebyrer, der påfalder lånet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.