Ankestyrelsens udtalelse om opkrævning af garantiprovision

Ankestyrelsen har den 19. januar 2021 udtalt, at såfremt en kommune undlader at opkræve garantiprovision for en kommunal garanti, der stilles for et forsyningsselskabs lån, vil dette både være i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip samt udgøre ulovlig statsstøtte. Kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovisionen på markedsmæssige vilkår samt udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad dette indebærer i forhold til den konkrete garanti.

Sagen omhandler en anmodning, som en kommune modtog fra et forsyningsselskab, hvori kommunen blev bedt om at stille en kommunegaranti for forsyningsselskabets lån til etablering af et fjernvarmeværk og finansiering af en række forbrugerrelaterede omkostninger.  Kommunen rettede herefter henvendelse til sin revisor med henblik på en gennemgang af kommunens forhold omkring afgivelsen af kommunegarantien.

Kommunens revisor anførte, at såfremt forsyningsselskabet opfylder betingelserne for en kommunal garanti, følger det af EU-Kommissionens meddelelse 2008/C 155/02 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, at der ved anvendelsen af Kommissionens safe-harbour satser skal opkræves en garantiprovision på minimum 3,8 pct. Denne safe-harbour sats er henset til, at den pågældende forsyningsvirksomhed er en nyetableret SMV.

Endvidere anførte revisoren, at såfremt garantiprovisionen ønskes fastsat uden anvendelse af Kommissionens safe-harbour satser, skal der i henhold til meddelelsen foretages en konkret vurdering på grundlag af det markedsøkonomiske investorprincip.

Forsyningsselskabets advokat anførte imidlertid, at kommunen ikke var forpligtet til at opkræve garantiprovision for forsyningsselskabets lån, idet fjernvarmeforsyningen udgør et naturligt monopol, som kommunen kan støtte, da der ikke herved kan ske konkurrenceforvridning. Denne opfattelse er dog i modstrid med revisorens opfattelse, hvorefter fjernvarmeforsyningen ikke kan anses for at udgøre et naturligt monopol.

Den 27. oktober 2020 rettede kommunen henvendelse til Ankestyrelsen med henblik på at få en forhåndsudtalelse om, hvorvidt kommunen kan undlade at opkræve garantiprovision for en kommunal garanti, der skal stilles for, at et forsyningsselskab kan optage et lån hos kommunekredit, og om kommunen er forpligtet til at opkræve en garantiprovision på minimum 3,8 pct. årligt.

 

Ankestyrelsens vurdering

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunen i henhold til EU-Kommissionens meddelelse 2008/C 155/02 skal opkræve en garantiprovision på markedsmæssige vilkår, samt at kommunen er forpligtet til at udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår i forhold til den konkrete garanti til forsyningsselskabet indebærer. I henhold til Ankestyrelsens udtalelse kan markedsprisen eksempelvis konstateres ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere eller ved at foretage en undersøgelse af prisniveauet i andre tilsvarende sager.

Ankestyrelsen udtaler endvidere, at såfremt kommunen undlader at opkræve garantiprovision, er dette i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, og for konkurrenceudsatte markeder vil der endvidere også foreligge ulovlig statsstøtte. 

Ankestyrelsens udtalelse understreger således vigtigheden af, at kommuner iagttager, at den konkrete garantiprovision opkræves på markedsvilkår. Endvidere understreger udtalelsen vigtigheden af, at kommuner udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår i forhold til den konkrete garanti indebærer.

Vi tager fra BDO’s side gerne en drøftelse af jeres konkrete forhold, herunder hvorvidt betingelserne for safe-harbour satserne er opfyldte, om der foreligger særlige regulatoriske forhold, som skal afspejles samt muligheden for at indhente en kreditvurdering, som opfylder kriterierne for anvendelsen af safe-harbour satserne.

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.