CSRD: Nyt EU-direktiv skærper kravene til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering

Det altoverskyggende formål med CSRD er at sikre, at EU’s virksomheder rapporterer pålideligt og ensartet på bæredygtighedsområdet. CSRD skal således medvirke til at forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og gennemsigtigheden for investorer og øvrige interessenter, som kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Ambitionen er at bæredygtighedsrapportering på sigt får samme kvalitet som den finansielle rapportering.

 

Hvilke virksomheder bliver omfattet af CSRD?

Hvor det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD) kun omfatter omkring 11.700 virksomheder i EU-landene, vil CSRD komme til at omfatte cirka 49.000 virksomheder. De nye standarder for bæredygtighedsrapportering vil nemlig både gælde for store og børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C og D) samt forventligt de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Der er dog på nuværende tidspunkt stadig usikkerhed om, hvilke virksomhedstyper som konkret bliver omfattet af de nye krav. Hvis alle de danske SMV-virksomheder bliverer omfattet af rapporteringskravene i det nye direktiv vil det være nyt sammenlignet med det nuværende setup.


Hvornår træder det nye direktiv i kraft?

Ligesom sin forgænger bliver det nye direktiv også implementeret i dansk regnskabslov. Det forventes at ske inden den 1. december 2022, således at CSRD finder anvendelse for første gang i regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

De øvrige danske virksomheder, som ender med at blive omfattet af nye rapporteringskrav, har dog lidt mere tid at løbe på. De vil forventeligt først blive en del af de nye lov- og rapporteringskrav fra 2026. Men resultatet af det nye direktiv kan meget vel blive, at de danske SMV'er og øvrige virksomheder i praksis alligevel omfattes fra dag ét, da de store virksomheder vil blive tvunget til at stille større krav til aktørerne i deres forsyningskæde som følge af CSRD.


Hvad skal virksomheder underlagt CSRD rapportere på?

Rapporteringskravene bliver skærpet betragteligt, når det nye direktiv træder i kraft. De nye krav og standarder i CSRD forventes at komme til at fokusere på tre overordnede bæredygtighedsområder:

  1. Miljømæssige faktorer: Tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet mv.
  2. Sociale faktorer: Lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder mv.
  3. Governance: Ledelse- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring mv.

For hvert bæredygtighedsområde skal virksomhederne forventeligt stille en lang række oplysninger til rådighed for deres interessenter. Det drejer sig blandt andet om:


Oplysningerne om ovenstående skal på lige fod med det nuværende direktiv gives obligatorisk som en del af ledelsesrapporten. Den foreslåede CSRD inkluderer desuden obligatorisk revision af de leverede oplysninger (begrænset sikkerhed) og obligatorisk digital rapportering i ESEF-format. CSRD kommer til at hænge sammen med andre EU-relaterede initiativer, som fx Disclosure Forordningen og Taksonomiforordningen, hvis overordnede formål er at sikre, at finansielle markedsdeltagere og -rådgivere har fokus på bæredygtighed. 


Bliv klar til de nye krav

Er din virksomhed en af de 49.000 virksomheder, som bliver omfattet af CSRD-kravene i 2023 eller 2026? Hos BDO står vores rådgivere klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de nye rapporteringskrav.

Du kan læse mere om BDO’s CSR-rådgivning eller kontakte vores specialiserede CSR- og bæredygtighedsrådgiver for en uforpligtende snak.
 

Læs mere om BDO's CSR- og bæredygtighedsrådgivning