Ændring i momspraksis for fast ejendom på vej

Ændring i momspraksis for fast ejendom på vej

Skattestyrelsen står over for at justere sin praksis vedrørende moms på fast ejendom, efter at have tabt en retssag ved byretten. Som konsekvens heraf forventes det, at Skattestyrelsen vil implementere en ny praksisændring, som vil berøre boligprojekter væsentligt.

Det nye udkast til Styresignal reflekterer Skattestyrelsens synspunkt om nødvendigheden af at stramme reglerne om udtagningsmoms efter rettens afgørelse. Dette indebærer også muligheden for at genoptage tidligere afgjorte sager fra perioden før udtagningsmomsens indførsel (2016-2021).

Praksisændringen betyder i korte træk, at de eksisterende regler om udtagningsmoms vil blive mere restriktive, hvilket øger risikoen for, at moms kan blive en ekstra omkostning ved boligprojekter.

Overordnede regler

Ved opførelse af boligprojekter med henblik på salg kan bygherrer normalt trække moms fra for projektrelaterede udgifter. Hvis salget mislykkes, og projektet overgår til boligudlejning (momsfritaget), kan reglerne om udtagningsmoms dog træde i kraft.

Dette indebærer, at bygherren skal betale moms som om boligerne blev solgt, selvom indtægterne typisk kun består af et par måneders forudbetalt husleje og et mindre depositum.

Genoptagelsesmulighed

I tilfælde hvor ændringen af praksis har resulteret i ugunstige konsekvenser for bygherren, kan der være mulighed for at genoptage tidligere afgjorte sager.

Hvad skal du gøre

BDO Indirect Tax følger nøje udviklingen om det kommende Styresignal og høringssvarene fra relevante interessenter. Vi anbefaler boligprojekter, der tidligere er blevet påvirket af ændringer i praksis, at få en ny vurdering foretaget, så eventuelle muligheder og risici kan afklares.

Vil du høre mere om, hvad du skal gøre i forhold til de nye regler, er du meget velkommen til at kontakte os.