Virksomme greb i arbejdet med at skabe øget trivsel hos børn og unge

Virksomme greb i arbejdet med at skabe øget trivsel hos børn og unge

I dag oplever et stigende antal børn og unge udfordringer med trivsel og tilhør. Tendensen har længe været tydelig på skoleområdet, men også dagtilbudsområdet udfordres nu i stigende grad. Udfordringerne tæller bl.a. en stigning i antallet af underretninger, flere børn og unge som oplever skolevægring og en faldende inklusionsgrad. Samtidig oplever en stor del af personalet på landets skoler og dagtilbud at have manglende eller utilstrækkelige kompetencer til at kunne løfte opgaven med børnene og de unge. Udfordringerne kan imødekommes ved et ’ude fra og ind’ blik på kommunernes praksis.

I BDO har vi stor erfaring med, i tæt samarbejde med kommunerne, at udvikle initiativer og tiltag som styrker det tværgående samarbejde, styrker indsatserne om tidlig opsporing samt forebygger mistrivsel og social udsathed hos børn og unge. Helt konkret kan BDO blandt andet hjælpe med at foretage sagsgennemgang, der har til formål at kortlægge eksisterende praksis, herunder hvad der fungerer, og hvad der i mindre grad fungerer ift. tidlig opsporing, samarbejde på tværs mm.

Sagsgennemgangen fungerer som et dialogredskab, der kan bruges aktivt ind i praksisudvikling via fx læringsaudits i visitationsudvalget, fokusgrupper med inddragelse af børn og forældre samt som et pædagogisk udviklingsforløb med de decentrale ledere og fagprofessionelle.  

BDO gennemfører sagsgennemgangen som en del af et aktionslæringsforløb, hvor alle de berørte parter inddrages og inviteres ind i det fremtidige udviklingsarbejde. Der foretages således løbende en kvalificering af indsigterne sammen med de deltagende parter.

BDO anvender et analyseskema i sin sagsgennemgang til at samle op på de faglige vurderinger og til at skabe overblik over, hvor hyppigt forekommende styrkerne og udfordringerne i sagsmaterialet ses. Overblikket kan give vigtig indsigt i, hvor kommunen med fordel kan sætte ekstra ind. Efterfølgende kan kommunen bruge analyseskemaet til opfølgende sagsgennemgang til brug for løbende læring og udvikling af sagsbehandlingspraksissen.

Skal vi uddybe? Kontakt os for at høre mere.