Resultater og anbefalinger af fokusrevision af kommunernes administration af 225-timersreglen

Resultater og anbefalinger af fokusrevision af kommunernes administration af 225-timersreglen

Vi har gennemført resultatrevisionen på vegne af Beskæftigelsesministeren, og vi vil gerne sige tak for et godt samarbejde til STAR og de 20 udvalgte kommuner, som vi har været i dialog med og på besøg hos.  

Fokusrevisionen blev sat i værk som opfølgning på kommunernes administration af 225-timersreglen og for at indhente viden om, hvordan kommunerne generelt administrerer reglen i forlængelse af konstaterede fejl med bl.a. uretmæssige nedsættelse af udbetalinger.

Via interviews med ledelse og medarbejdere om kommunens administrationspraksis omkring 225-timersreglen samt gennem sagsgennemgang af et antal udvalgte sager, er der indsamlet viden og udarbejdet anbefalinger til det videre arbejde med reglen i kommunerne.

De overordnede resultater

Overordnet viser resultaterne af fokusrevisionen, at kommunerne har en række udfordringer ved at administrere 225-timersreglen i overensstemmelse med lovgivningen. Fokusrevisionen viser bl.a., at der ligger et stort potentiale i fremadrettet at:

  • Arbejde med et skærpet fokus på vejledningspligten ift. personer omfattet af 225-timersreglen.

  • Styrke den ledelsesmæssige overvågning af brugen af undtagelser.

  • Styrke arbejdsgange og kvalitetssikring omkring brugen af forlængelser af 12- måneders perioden.

  • Styrke styringen af processer omkring partshøringer og afgørelsesbreve.

Resultater og anbefalinger bliver præsenteret for kommunerne senere på foråret, men hvis du har lyst til at høre mere om resultaterne, anbefalingerne og vores øvrige arbejde på beskæftigelsesområdet, er du altid velkommen til at kontakte os, så kommer vi gerne ud til en kop kaffe.

Den fulde rapport med anbefalingerne kan findes på STAR’s hjemmeside her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2023/04/ny-fokusrevision-af-225-timersreglen/