Klargør økonomien på dagtilbudsområdet til at styre efter minimumsnormeringer

Vi kan ikke komme udenom, at det største emne på dagtilbudsområdet er minimumsnormeringer, og at langt de fleste kommuner arbejder med at forberede sig på dette område. Fra 2024 skal alle således være klar til at sikre, at der er tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaven.

I BDO er vi ligeledes optaget af minimumsnormeringer, samt hvad det kræver af kommunernes økonomi og styring af området. Med en opdateret og gennemsigtig tildelingsmodel kan BDO hjælpe kommunerne med at identificere, om den nuværende økonomi til området kan bære de fremtidige krav til normering.

Vi mener, at minimumsnormeringer er en kærkommen lejlighed til at genbesøge sin tildeling på dagtilbudsområdet og sikre, at kommunen er godt rustet til de fremtidige krav.

 

Minimumsnormeringer sætter nye rammer

Minimumsnormeringerne vil betyde store forandringer for langt de fleste kommuner. Men udover forholdet mellem børn og voksne, så er der en lang række forbehold, kommunen i sin styring og opgørelse bør forholde sig til. BDO har et dybdegående indblik i de krav, der stilles til kommunerne, samt hvordan dette rent styringsmæssigt bedst muligt håndteres.

 

Tildelingsmodel med afsæt i minimumsnormeringer

Fremover skal kommunerne sikre, at deres dagtilbudsområde har de rette midler til at kunne imødekomme kravene vedr. minimumsnormeringer. Det skaber et klart incitament til at genbesøge den tildelingsmodel, der arbejdes med på dagtilbudsområdet. En god tildelingsmodel vil synliggøre, hvilke midler dagtilbudsområdet har til at sikre den rette normering samtidig med, at der skabes gennemsigtighed med tildeling til øvrige poster såsom ledelse, administrativ, drift m.m.

 

Udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel

Ved udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel genbesøges de mange beslutninger, der ligger til grund for tildelingen. BDO vil i ethvert samarbejde sikre, at kommunerne styres sikkert igennem en iterativ proces, hvor relevante interessenter inddrages for at sikre kendskab og ejerskab i organisationen. BDO ønsker at vende ’hver en sten’, så kommunen står tilbage med en gennemsigtig model, der nemt kan forklare, hvordan midlerne fordeles.

Minimumsnormeringer sætter nye rammer

Fra 2024 skal alle landets kommuner leve op til de politisk vedtagne minimumsnormeringer, der foreskriver én pædagogisk personale pr. hvert tredje vuggestuebarn samt én pædagogisk personale for hvert sjette børnehavebarn. Den øgede normering stiller samtidig øget krav til den økonomi, der tildeles området, hvis kommunerne skal nå i mål hermed.

Udover selve forholdet mellem børn og voksne, da er følgende centralt at forholde sig til vedrørende minimumsnormeringerne for kommunerne:

 • At normeringen følger barnets alder fra 0 år til skolestart.
 • At normeringen kan reduceres fra d. 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.
 • At minimumsnormeringerne skal opgøres på kommuneniveau.
 • At ledelsen samt tværgående ressourcer tæller med i opgørelsen af normering.
 • At den øgede normering ikke må forringe uddannelsessammensætningen, hvorfor kommunerne forpligter sig på at fastholde 2020-niveauet af andel uddannet personale.
 • At pædagogiske assistenter tæller med som uddannet personale.
 • At forældrebetalingen fremadrettet fortsat må udgøre op til 25% af den samlede udgift ligeledes i indfasningen (2021-2023), hvor midler kan søges igennem den statslige tildelings-pulje.Nye rammer
minimumsnormering

Tildelingsmodel med afsæt i minimumsnormering

Indførelsen af minimumsnormeringer giver lejlighed til at genbesøge tildelingsmodellerne på dagstilbudsområdet, så kommunerne kan gøre klar til at fordele og styre efter de nye regler. I udarbejdelsen af tildelingsmodeller, der tager højde for minimumsnormeringer, der arbejder BDO ud fra, at budgettildelingen skal være enkel, gennemskuelig og fair. Det skal være tydeligt for den enkelte budgetansvarlige dagtilbudsleder, hvordan budgettet er blevet til, og hvorfor man som institution får lige præcis et beløb på X mio. kr.

Udarbejdelsen af tildelingsmodeller vil typisk tage udgangspunkt i en række opmærksomhedspunkter:

 • Sikrer modellen midler til minimumsnormeringer samt sammensætning af personalet, der svarer til niveauet for 2020?
 • Er der retvisende og opdaterede gennemsnitslønninger?
 • Hvilket beløb skal modellen fordele? Og er der puljer eller tværgående ressourcer, der fortsat skal ligge centralt?
 • Hvordan tildeles til ledelse og administration?
 • Hvordan tildeles til særlige pædagogiske indsatser?
 • Er modellen tydelig i forhold til bindinger i form af lovgivning og politiske beslutninger?
 • Hvordan oplever de budgetansvarlige dagtilbudsledere modellen? Er den enkel, gennemskuelig og fair?
 • Understøtter modellen fokus på kerneopgaven og sund økonomi?
 • Er der sammenhæng mellem budgettildelingen og planlægningen ude på institutionerne?

Udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel

Når BDO har opgaven med at udarbejde en ny tildelingsmodel, så sker det i tæt samarbejde med den respektive kommune. Igennem en iterativ proces udarbejdes en ny tildelingsmodel på baggrund af løbende drøftelser og beslutninger:

En vigtig del af udarbejdelsen af ny tildelingsmodel er selve processen for tilblivelsen, hvor der skabes et fælles sprog om tildelingen. Derfor lægger BDO vægt på at tilrettelægge en involverende proces sammen med dagtilbudsledere, tillidsrepræsentanter, økonomikonsulenter, forvaltningen, MED-udvalgene m.m., så der lyttes til de erfaringer, bekymringer og ønsker, der måtte være i organisationen.

Langt de fleste kommuner kan nikke genkendende til, at deres tildelingsmodel efterhånden er svær af forklare, idet den bygger på gamle beslutninger med løbende fremskrivninger, justeringer eller tilføjelser. Undervejs i tilblivelsen af en ny tildelingsmodel vil BDO sikre, at alle beslutninger genbesøges samtidig med, at der ”ryddes op” i modellen. Det betyder, at den endelige tildelingsmodel samt dets følgenotat sikrer, at der fremover er gennemsigtighed i tildelingen.
tildelingsmodel

Kontaktperson