Udenlandsk arbejdskraft

De danske skattemyndigheder tilsidesætter imidlertid ofte den slags aftaler med den begrundelse, at der reelt er tale om arbejdsudleje. Altså at den danske virksomhed faktisk har lejet de udenlandske medarbejdere. Det kan medføre betydelige skattekrav mod den danske virksomhed. Nedenfor giver vi et overblik over reglerne.
 

Grundprincipperne

Helt overordnet kan udenlandske medarbejdere knyttes til en dansk virksomhed på følgende måder:

  • Ved almindelig ansættelse
  • Som udlejet fra en udenlandsk virksomhed 
  • Som udsendt af en udenlandsk virksomhed i forbindelse med entreprisearbejde
 

Ansættelse i dansk virksomhed

Disse medarbejdere skal betale skat til Danmark efter danske regler. Der skal indhentes skattekort, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og kildeskat. Det gælder også medarbejdere, der er ansat af et dansk vikarbureau og udlejet til en dansk virksomhed.
 

Arbejdsudleje

I skattemæssig forstand kan der være tale om arbejdsudleje, hvis medarbejderne er ansat i en udenlandsk virksomhed, men udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed.

Når der er tale om arbejdsudleje, skal den danske virksomhed indeholde AM-bidrag og kildeskat. I de tilfælde hvor dette ikke er sket, rejser SKAT normalt krav om efterbetaling af 8 % AM-bidrag og en arbejdsudlejeskat på 30 % af hele det beløb (bruttovederlaget), der er betalt til den udenlandske virksomhed.

I september 2012 blev der indført restriktive regler om arbejdsudleje, således at der var tale om arbejdsudleje, hvis det udførte arbejde udgjorde en integreret del af aktiviteterne i den danske virksomhed. Disse regler blev lempet i juni 2014, således at der ikke er tale om arbejdsudleje, hvis aktiviteten anses for outsourcet på permanent basis, eller den er udskilt til selvstændig udenlandsk virksomhed.

Det, der kendertegner arbejdsudleje, er, at:

  • Den udenlandske virksomhed ikke bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet.
  • Den udenlandske virksomhed ikke ensidigt bestemmer antallet af arbejdere og deres kvalifikationer.
  • Den danske virksomhed står for instruktionen af de udenlandske arbejdere.
  • Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som den danske virksomhed kontrollerer og er ansvarlig for.
  • Vederlaget til den udenlandske virksomhed beregnes ud fra, hvor mange timer de udenlandske medarbejdere har brugt på opgaven, eller hvis der i øvrigt er sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som medarbejderne modtager fra den udenlandske virksomhed.
  • Den danske virksomhed stiller værktøj mv. til rådighed for arbejderne.


Der skal foretages en samlet vurdering ud fra de kontrakter og oplysninger, som foreligger. Det er den danske virksomhed, som har bevisbyrden, hvis der er tvivl om de faktiske forhold.
 

Hent hele publikationen