Skattefrie diæter

Diæter er penge, der udbetales til dækning af udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejser for en arbejdsgiver. Diæter kan udbetales skattefrit, når visse betingelser er opfyldt. Opfyldes betingelserne ikke, skal der betales skat af diæterne på samme måde som af løn. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelser, selvom betingelserne er opfyldt, kan medarbejderen på sin selvangivelse foretage fradrag med tilsvarende satser, dog max. 31.600 kr. for 2024.


Hvem kan få diæter?

Reglerne gælder i første række for lønmodtagere samt bestyrelsesmedlemmer.

Idrætsforeninger mv. kan efter særlige regler udbetale skattefrie diæter til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der hjælper til som led i foreningens skattefrie virksomhed.

En række persongrupper er konkret frataget muligheden for at benytte reglerne. Det er tilfældet for visse registrerede erhvervsfiskere, for visse ansatte udsendt af den danske stat samt for ansatte under uddannelse, der er omfattet af andre tilsvarende regler. Der findes desuden særregler for turistchauffører.

Rejsebegrebet

Det er en betingelse for at udbetale skattefrie diæter, at medarbejderen rent faktisk er på rejse. En lønmodtager er på rejse, når lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Samtidig er det en betingelse for at modtage skattefrie diæter til dækning af udgifter til fortæring, at rejsens varighed overstiger 24 timer.

Midlertidig arbejdsplads

Det er en grundlæggende betingelse for at udbetale skattefrie diæter, at rejsen sker til en midlertidig arbejdsplads.

Hvorvidt der er tale om en midlertidig eller en permanent arbejdsplads kan ofte være vanskeligt at afgøre. Afgørelsen vil ikke alene være afhængig af den forventede udstationeringstid, men også af arbejdets karakter. 

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor