Transfer pricing

Ligesom i mange andre lande har vi i Danmark regler, der pålægger virksomhederne at give oplysninger til skattemyndighederne om koncerninterne transaktioner. Der skal også i mange tilfælde udarbejdes skriftlig dokumentation for, at sådanne sker efter armslængdeprincippet.

 

Hvem er omfattet?

Reglerne gælder for koncernforbundne selskaber, filialer og hovedaktionærer. Det vil sige selskaber mv., hvor nogen besidder mere end 50 % af kapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne.

Et selskab, der ejer mere end 50 % af aktierne i et andet selskab, er således koncernforbundet med dette, selvom om det kun råder over 40 % af stemmerne.

Også fysiske personers aktiebesiddelse medregnes. Hvis en person ejer majoriteten i to forskellige selskaber, er disse koncernforbundne. Dette gælder også, selvom de to selskaber har forskellige ejere, hvis disse er i nær familie med hinanden, fx far og søn.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at koncerndefinitionen på dette område ikke er den samme som på sambeskatningsområdet, hvor det kun er stemmerne, der afgør om selskaber er koncernforbundne, og hvor fysiske personers ejerandele ikke medregnes.

 

En vigtig undtagelse

De særlige krav om skriftlig dokumentation for koncerninterne transaktioner gælder ikke for mindre virksomheder. Det vil sige virksomheder med under 250 ansatte som enten har en balance på under 125 mio. kr. eller en omsætning på under 250 mio. kr.

Vurderingen af om grænserne er overskredet opgøres på koncernniveau, hvor også udenlandske selskaber medtages. Et lille dansk selskab kan dermed godt være omfattet af reglerne, hvis det ejes af en stor international koncern.

Koncerninterne transaktioner med selskaber mv. udenfor EU/EØS eller i ikkeoverenskomstlande skal dog altid skriftligt dokumenteres uanset koncernens størrelse.

Selvom de mindre koncerner ikke skal udarbejde dokumentation, er de alligevel forpligtede til at handle med hinanden på armslængdevilkår.

 

Hent hele publikationen