Skat og moms vedr. erhvervsejendomme

Der opstår ofte spørgsmål af moms- eller skattemæssig art i forhold til erhvervsejendomme. Det gælder såvel udlejningsejendomme som ejendomme, der anvendes i egen virksomhed. Og uanset om der er tale om en beboelsesejendom, en forretningsejendom eller en fabrik.

 

Skat

Ved køb af fast ejendom skal overdragelsessummen fordeles på henholdsvis grund, bygninger, installationer og løsøre. Er bygningerne afskrivningsberettigede, skal købesummen endvidere fordeles mellem de enkelte bygninger, hvis der er flere af disse. Det er derfor vigtigt, at der i overdragelsesaftalen bliver aftalt en fordeling af overdragelsessummen, ellers kan fordelingen blive fastsat af Skattestyrelsen.

Under den løbende drift skal der tages stilling til den skattemæssige behandling af låneomkostninger samt til kursgevinster og -tab ved låneomlægning. Dette behandles forskelligt og afhænger af, om det er en person eller et selskab, der ejer ejendommen, herunder om det er gæld i dansk eller udenlandsk valuta.

Afgrænsningen mellem fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter og ikke-fradragsberettigede forbedringsudgifter kan give anledning til tvister med Skattestyrelsen, og der skal derfor tages konkret stilling til de afholdte udgifter og om, hvorvidt der er tale om vedligeholdelse eller forbedringsudgifter. I forbindelse med vurdering af dette tages der udgangspunkt i ejendommens stand på anskaffelsestidspunktet. Der gælder særlige regler de første tre år for udlejningsejendomme, hvor det er muligt at fradrage op til 25 % af den årlige beregnede leje, forudsat at man har afholdt udgifter, der svarer til det beregnede beløb.

Reparation af skader kan normalvis sidestilles med vedligeholdelse, hvis der er tale om udbedring af skader, der er indtrådt i ejerens besiddelsestid. Dette gælder dog ikke skader som følge af brand.

Den skattemæssige behandling af statstilskud og af udgifter til fx isolering, brandsikring, kystsikring, brøndboring mv. kan rumme nogle særlige udfordringer, hvorfor man skal være opmærksom på den skattemæssige behandling af disse udgifter.

Ved salg af fast ejendom skal der opgøres ejendomsavance og eventuelle genvundne afskrivninger. Mulighederne for genplacering af ejendomsavancen skal overvejes. 

 

Moms

Der skal betales moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Sidstnævnte omfatter også gamle bygninger, som er ombygget i væsentlig grad. En bygning er ny indtil fem år efter færdiggørelsen.


Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor.