Skat og moms ved tab på debitorer mv.

 

Skattemæssig behandling af tab

Såvel personer som selskaber har - med nogle få undtagelser - fradrag for alle former for tab på tilgodehavender. Til gengæld er langt de fleste gevinster på sådanne tilgodehavender også skattepligtige.

Muligheden for fradrag gælder ikke bare for tab på forretningsdebitorer, men også for tab på gældsbreve, pantebreve, obligationer og mellemregninger. 

Undtagelsesregler for personer

Personer har IKKE fradrag for tab på følgende typer af tilgodehavender:

  • Fordringer i danske kroner, som er købt eller på anden måde erhvervet FØR den 27. januar 2010, medmindre der er tale om forretningsdebitorer eller pengeudlån eller sikkerhedsstillelse, der er foretaget som led i selvstændig virksomhed.
  • Fordringer på hovedaktionærselskaber, det vil hovedsageligt sige tilgodehavender hos selskaber, hvori kreditor ejer 25 % eller mere af aktierne.
  • Fordringer på nærtstående familiemedlemmer, det vil sige ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn samt disses ægtefæller.

Personer har således fradrag for tab på obligationer såvel som på alle former for private pengeudlån, som ikke er omfattet af ovenstående undtagelsesregler. Der gælder dog en bagatelgrænse, sådan at tab kun kan fratrækkes, hvis dette overstiger 2.000 kr.

Hent hele publikationen