Acontoskat for selskaber - 2024

For 2024 kan selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3, den 20/11 og senest den 1/2 2025. 


Der findes to typer acontoskat. Dels den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen. Dels den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over. Ind-går selskabet i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrations-selskabet. 

Ordinær acontoskat 

Den ordinære acontoskat udgør i 2024 et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2020, 2021 og 2022. Heraf betales halvdelen i marts og den anden halvdel i november. 

Hvis selskabet får overskydende skat for indkomståret 2023, bliver denne automatisk indsat på skattekontoen til modregning i november-raten 2024. Det samme gælder for indeholdt dansk kildeskat af aktieudbytte, som selskabet har modtaget i indkomståret 2023. 

Forventer selskabet en lav indkomst i 2024, kan selskabet anmode Skattestyrelsen om en nedsættelse af den ordinære acontoskat. Det skal ske ved digital indberetning i TastSelv Erhverv, og det skal ske inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat henholdsvis 20/3 og 20/11. 

Frivillig acontoskat 

Hvis de ordinære acontoskatter ikke skønnes tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2024, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger. Det kan være en fordel, da selskabet derved undgår at betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg, som for 2024 forventes at blive på mindst 7,7 % (= 2023). 

Selskabet kan frit vælge at betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder. Desuden kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1/2 2025. Dog skal man være opmærksom på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som af en indbetaling 1/2 2025. For 2023 udgjorde tillæg til marts/november indbetalinger 0,9 %, hvorimod tillægget til den 3. frivillige indbetaling udgjorde 1,5 %. Tillæggene for 2024 må forventes som minimum at svare til satserne for 2023. 

For at Skattestyrelsen kan se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, er det vigtigt, at selskabet forinden har foretaget en indberetning til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt. 

Det er også vigtigt, at selskabets skattekonto ikke forinden har en negativ saldo, da indbetalingen først går til dækning af den ældste gæld efter FIFO-princippet.

Læs hele publikationen her