BDO Offentlig Moms - Jordflytningsgebyret

Kommuner skal ifølge kapitel 6 i Miljøbeskyttelsesloven opkræve affaldsgebyrer til dækning af de udgifter, som kommunen har ved affaldshåndteringen.

For jordaffald fra husholdninger bliver dette hos de fleste kommuner løst ved, at gebyret bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten, som er en solidarisk løsning på alle ejendomme i den enkelte kommune. Derved sikres det, at alle husholdninger bidrager til den fælles beskyttelse af grundvandet.

Også for erhvervslivet skal der opkræves et jordflytningsgebyr, hvilket har været påbudt siden den 1. januar 2021, da affaldsaktørbekendtgørelsen trådte i kraft.

Erhvervsjordflytningsgebyret skal modsætningsvis beregnes ud fra den enkelte anmeldelse, så det dækker samtlige udgifter, inklusiv lønninger og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaven.

Dette er i affaldsaktørbekendtgørelsen beskrevet ved, at kommunens gebyr skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste trinvise gebyrstørrelser fastsat af kommunalbestyrelsen.

Moms og kontering

Da der er tale om en kommunal opgave, er det vores opfattelse, at jordflytningsgebyrerne bliver opkrævet i kommunernes egenskab af myndighed, hvorfor gebyrerne ikke vil være omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Det medfører, at indtægter vil være momsfrie og udgifter, der kan henføres hertil, ikke er berettiget til momsfradrag.

Kommunen skal kontere indtægter og udgifter i relation til jordflytningsgebyrerne på funktion 1.38.66, Øvrige ordninger og anlæg.

Kontakt

Hvis I har behov for assistance med jeres jordflytningsgebyrer og momshåndtering, er I velkomne til at kontakte os.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.