Ændringer på funktion 5.68.90 og genopfriskning af momsrefusion for kurser på beskæftigelsesområdet

Fra og med 2020 har det været præciseret, at indtægter og udgifter til kurser på beskæftigelsesområdet, som eksempelvis bliver varetaget af kommunernes jobcentre eller andre aktører, skal konteres på funktion 5.68.90.

Kommunerne skal derudover være opmærksomme på, at der med virkning fra 1. januar 2022 ikke længere vil være statsrefusion for driftsudgifterne på funktion 5.68.90 til aktivering af personer i ressourceforløb, således at kommunerne skal være opmærksomme på, at følgende grupperinger fremover kun kan bruges for aktiviteter før 1. januar 2022:

  • 093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
  • 094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
  • 095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv
  • beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
  • 096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refusion

I stedet skal kommunerne fremad anvende gruppering 112-115 uden refusion.

Hvis der i 2022 er udgifter, som vedrører begge perioder (dvs. før og efter 1. januar 2022), skal kommunen fordele udgifterne på den del af aktiviteten, som vedrører 2021 (gruppering 093-096), og den del som vedrører 2022 (gruppering 112-115).

Huskeregel om momsrefusion ved indkøb af kurser hos private udbydere

I forbindelse med ændringerne i 2020 blev det desuden præciseret, at i  det omfang der tilbydes kurser, som ikke afvikles af kommunen selv, men i stedet indkøbes hos private udbydere, vil  være momsrefusion efter positivlisten for udvalgte grupperinger, når det er:

  • Indkøb af kurser hos private udbydere, som ikke er omfattet af offentlig momskompensationsordning (UVM/UFM/Den Statslige ordning)
  • Indkøb af kurser hos private udbydere, som er omfattet af offentlig momskompensationsordning, når ejerforholdskode 4 anvendes

Ovennævnte indebærer, at hvis ejerforholdskode 4 kan anvendes, kan udgiften medtages på positivlisten i alle situationer. I dette tilfælde er der således intet krav om, at udbyderen ikke må være omfattet af en momskompensationsordning.

Modsat stilles der ingen krav om ejerforholdskode 4, hvis den private udbyder ikke er omfattet af en momskompensationsordning.

Momsandelsprocenten på positivlisten udgør 25 % svarende til en momsrefusion på 5% af fakturabeløbet.

Uklarheder udestår fortsat

Det er afslutningsvis værd at bemærke, at forskellige aktiviteter kan være omfattet af definitionen på kursusaktivitet, men en konkret afklaring på, hvad der er omfattet af Social- og Indenrigsministeriets definition af et kursus, endnu ikke belyst til fulde.

BDO står i den forbindelse klar til at bistå landets kommuner med rådgivning og afklaring herom.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.