Forkert praksis fra SKAT: Kommuner skal ikke længere opkræve moms på renovation

Landsskatteretten har fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af dagrenovation. Staten står til at skulle tilbagebetale milliardbeløb.

Alle landets kommuner har i årtier opkrævet moms på de regninger, som de har sendt til deres borgere for afhentning af husholdningsaffald. Det har de gjort i den tro, at de var forpligtet hertil.

Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen. Efter EU-reglerne skal der nemlig ikke moms på regningen, hvis indhentningen af affaldet er en myndighedsopgave. Til gengæld skal der moms på, hvis der kan siges at være tale om såkaldt forsyningsvirksomhed.

En kommune henvendte sig på denne baggrund til Skatterådet og bad om bindende svar på, om der var tale om det ene eller det andet. Sagen blev afgjort i 2015, hvor rådet fastslog, at der var tale om forsyningsvirksomhed, og at det derfor var med rette, at der blev opkrævet moms.

Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i en kendelse af 21. oktober 2020 nu har fastslået, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation, fordi kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er derfor tale om en myndighedsopgave. Skattestyrelsen blev under sagens behandling repræsenteret af Kammeradvokaten på grund af sagens principielle betydning.


Kommentar

Skattestyrelsen havde tre måneder fra afgørelsesdatoen til at afgøre, hvorvidt de vil indbringe sagen for domstolene og det er netop bekræftet at sagen ikke vil blive anket. Det er vores forventning, at Skattestyrelsen vil  udsende et styresignal, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den betalte moms. I bedste fald nok tilbage til 2012, idet en række kommuner tidligere har rejst krav om tilbagebetaling af moms hertil.

Det er svært at skønne over, hvor meget kommunerne vil kunne få tilbage, men et beløb på omkring 1 mia. kr. pr. år kan næppe udelukkes. Det er vores vurdering, at kommunerne ikke vil være forpligtet til at videresende pengene direkte til de borgere, der har betalt momsen, ligesom borgerne næppe selv vil kunne rejse krav om en tilbagebetaling. Men da området med dagrenovation økonomisk skal hvile i sig
selv, vil en tilbagebetaling af moms til kommunerne kunne medføre en nedsættelse af taksterne for dagrenovation for fremtiden eller i det mindste en fastfrysning af taksterne i en længere årrække.

Den konkrete sag vedrørte en kommune, der selv varetager renovationsopgaven. Dette er ikke tilfældet i alle kommuner. Nogle steder er det et kommunalt ejet selskab, der står for opgaven, mens opgaven andre steder varetages af fælleskommunale enheder. Det er vores vurdering, at staten vil skulle tilbagebetale moms, uanset hvordan opgaven er organiseret.

Afgørelsen har ingen betydning i forhold til virksomheder, da kommunerne ikke er forpligtet til at indsamle affald hos disse. Til gengæld kan det efter vores opfattelse ikke udelukkes, at afgørelsen kan få betydning for spildevandsområdet, hvor der også opkræves moms hos borgerne, men hvor det også kan diskuteres, om der er tale om en myndighedsopgave snarere end forsyningsvirksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.