Viden om - Revision og regnskab:

Model til kommunens årsregnskab 2017

12 juni 2018

Claus Bonde Hansen , Head of Transformation Audit, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Ajourført ”Model til Kommunens Årsregnskab 2017”

BDO har gennem mange år haft Kommunens Årsberetning som model for aflæggelse af kommuners årsregnskab. Modellen med at vise kommunens årsregnskabstal på en oversigtlig måde er anvendt af mange af landets kommuner.

Vi har valgt at udarbejde modelregnskabet, så det er muligt at aflægge årsregnskabet:

  1. uden det omkostningsbaserede driftsregnskab
  2. med det frivillige omkostningsbaserede driftsregnskab samt pengestrømsopgørelse, omregningstabel og anlægsoversigt.

Såfremt kommunen ønsker at anvende model 2, kan oversigter og supplerende tekst optrykt i bilag 1 indarbejdes i årsregnskabet.

I modelregnskabet har vi valgt at fastholde den frivillige anlægsoversigt, idet oversigten giver et godt overblik over udviklingen i kommunens materielle og immaterielle anlægsaktiver, herunder til- og afgange, afskrivninger samt ejendomsværdier mv.

I begge tilfælde er den udvidede balance fastholdt, og aktiver og passiver er opstillet i overensstemmelse med de retningslinjer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) har udstukket.

Modellerne indeholder herudover de oversigter og noter, som er autoriserede af ØIM, og dermed kan man ved at følge modellen være sikker på, at man overholder de krav, der aktuelt stilles fra ØIM.

Ud over at modellerne opfylder regnskabskravene fra ØIM, har vi valgt at følge god regnskabsskik, således at årsregnskabet bliver så tidssvarende som muligt. Det drejer sig især om følgende områder:

  • Ledelsens beretning med visioner og mål og eksempler på evaluering af mål etc.
  • Hoved- og nøgletalsoversigter
  • Regnskabspraksis
  • Noter med forklarende tekster.

Vi ser frem til, at landets kommuner fortsat vil anvende BDO’s model for årsregnskabet 2017.

Hent modellen