Lovændringer pr. 1. januar 2024: Fra indberetningskrav til boligtillæg, nye barselsregler og lempelser for udenlandske medarbejdere

En række arbejdsretlige lovændringer får betydning for danske arbejdsgivere. Vi giver et kort overblik over disse ændringer, og hvad det betyder for dig og dine medarbejdere.
 

Arbejdsgivere med medarbejdere med fast bopæl i udlandet skal fra 1. januar 2024 indberette TIN til Skattestyrelsen

Fra 1. januar 2024 bliver det et krav, at arbejdsgivere skal indberette skatteregistreringsnummeret TIN (Tax Identification Number) til eIndkomst på de medarbejdere, der aflønnes i Danmark, men har bopæl udenfor Danmark. 

Skattenummeret ”TIN” bliver administreret af bopælslandet og tildelt medarbejderen. Det er den udenlandske medarbejder, der skal videregive nummeret til sin danske arbejdsgiver, som herefter indberetter nummeret i eIndkomst. Det vil sige, at udenlandske medarbejdere allerede bør have fået nummeret fra deres bopælsland, og arbejdsgiver skal således blot sikre sig nummeret og indberette det.

Indberetning af TIN er et krav for lønperioder, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem - det inkluderer dermed også januar-lønnen for forudlønnede. 

Læs mere her.

Har I udenlandske medarbejdere og spørgsmål ifm. deres skattemæssige problemstillinger?
 

Nye barselsregler for LGBT+-familier, soloforældre & flerbørnsfødsler

Pr. 1. januar 2024 vil der for LGBT+-familier og soloforældre være mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede orlov til op til to ”sociale forældre”. Sociale forældre omfatter biologiske forældre, ægtefælle, samlevende eller en kendt donor og donors ægtefælle eller samlevende. 
 
Ydermere har soloforældre mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, såfremt de almindelige krav i barselsloven overholdes. 
 
Pr. 1. maj 2024 har flerbørnsfødende ret til ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge. Den ekstra orlov fordeles med 13 ugers orlov til hver forælder og kan ikke overføres forældrene imellem. 

Læs mere om ændringerne her.
 

Boligtillæg pr. 1. januar 2024 til udenlandske bygningsarbejdere omfattet af 3F overenskomster

Forårets forlig mellem 3F’s byggegruppe og DI Byggeri omfatter et boligtillæg, der træder i kraft pr. 1. januar 2024. 

Boligtillægget omfatter et tillæg på 25 kr. i timen til udenlandske bygningsarbejdere uden fast bopæl i Danmark. 

Udenlandske bygningsarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark ved påbegyndelsen af arbejdet i Danmark, er garanteret boligtillægget i de første fire måneder fra de begynder at arbejde på en dansk byggeplads. Stiller arbejdsgiver en ”passende bolig” til rådighed bortfalder boligtillægget efter de første fire måneder. Er dette ikke tilfældet, har den udenlandske bygningsarbejder ret til at få boligtillægget i op til 12 måneder. Såfremt den udenlandske medarbejder flyttes til anden arbejdsgiver eller bliver opsagt og senere ansat igen, har medarbejderen på ny ret til fire måneders boligtillæg. 

For information om ovenstående henvises til 3F eller Dansk Industri, og de gældende overenskomster på området.

 

Lempelse af krav om arbejdstilladelse - Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse

En ny regel i Udlændingebekendtgørelsen er trådt i kraft den 17. november 2023. Reglen giver visse medarbejdere fritagelse for kravet om arbejdstilladelse, når de arbejder i Danmark. 

Hvis en medarbejder er ansat i et udenlandsk selskab og kommer til Danmark for at arbejde i et dansk koncernforbundet selskab i en kort periode, behøver vedkommende ikke længere en arbejdstilladelse. Dog er det vigtigt, at medarbejderen alene arbejder i Danmark i højst to arbejdsperioder af 15 dage hver inden for en periode af 180 dage. De to perioder af 15 dage kan ikke tages i forlængelse af hinanden, da det er et krav, at der er et brud på mindst 14 dage mellem de to 15-dages perioder, hvor medarbejderen skal tage ophold uden for Danmark.

For at gøre brug af den nye fritagelsesbestemmelse skal følgende betingelser være opfyldte:

  1. Der skal være tale om koncernforbundne selskaber.
  2. Det danske selskab skal være etableret i Danmark og have mindst 50 medarbejdere.
  3. Den pågældende tredjelandsstatsborger skal være ansat i det udenlandske koncernforbundne selskab.
  4. Den pågældende type arbejde skal være omfattet af bestemmelsen (arbejde inden for visse brancher er undtaget), og
    • Bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vindues-pudsning, hotel- og restauration, samt vejgodstransport.
    • Undtagelserne gælder dog ikke for medarbejdere i de pågældende brancher, hvis de i Danmark skal udføre (i) ledelsesarbejde, (ii) arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, eller (iii) arbejde, der forudsætter viden på mellem niveau.
  5. Arbejdets varighed overstiger ikke det tilladte.