Skattemæssige beløbsgrænser for 2024

Skattemæssige beløbsgrænser for 2024

Visse personalegoder er fra og med 2023 gjort til A-indkomst. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgivere er opdateret på de gældende beløb og satser for 2024, så kildeskatten bliver opgjort korrekt. Derudover er arbejdsgiverbetalte frirejser gjort skattefrie.
Med virkning fra indkomståret 2023 er visse personalegoder gjort til A-indkomst jf. vores omtale herom i nyhedsbrevet i oktober i år.

Idet personalegoder er gjort til A-indkomst, skal arbejdsgiveren løbende foretage indeholdelse af A-skat ud fra værdien af de personalegoder, som er stillet til rådighed. Derfor er det vigtigt, at lønningskontoret, lønbureauet eller hvem der i øvrigt administrerer lønudbetalingerne fra og med januar 2024 er opdateret med de nye værdier gældende for 2024.

Derudover er der vedtaget en forenkling af reglerne for beskatning af arbejdsgiverbetalte frirejser, idet disse fra og med indkomståret 2024 er gjort skattefrie jf. nærmere nedenfor. Det er sket ud fra et ønske om at mindske de administrative byrder forbundet med indberetning og beskatning af arbejdsgiverbetalte frirejser. Skattefriheden omfatter alene transportudgifter til fx fly- og skibsbilletter og transportbetinget overnatning. Skattefriheden omfatter derfor ikke udgifter til fx øvrigt ophold eller underhold under en rejse som fx leje af bil eller turistaktiviteter.
 
Personalegode Årlig værdi
  2023 2024
Fri bil    
   Som hovedregel 71.610 kr. 73.615 kr.
   I byer med begrænset vejareal er satserne lavere:    
     Vejareal med mindre end 25.000 m2 17.902 kr. 18.403 kr.
     Vejareal mellem 25.000-75.000 m2 35.805 kr. 36.807 kr.
Fri bil i bygder og i områder uden for kommunal inddeling er skattefri.    
     
Fri telefon 6.000 kr. 6.000 kr.
Fri internet 6.000 kr. 6.000 kr. 
     
Frirejser
Én årlig frirejse er undtaget fra beskatning. Herefter er beskatning den faktiske værdi dog maksimalt:
   
   Voksen pr. rejse 18.086 kr. 18.592 kr.
   Barn 2-11 år pr. rejse 9.043 kr 9.296 kr.
   Barn under 2-11 år pr. rejse 1.800 kr. 1.850 kr.

 

Undtagelsen for beskatning af èn frirejse gælder for den ansatte og dennes familie. Den ansatte og dennes familie kan således modtage én årlig frirejse skattefrit. Hvis et par (ægtefæller/samboende) har hver sin arbejdsgiver, kan familien alene modtage én skattefri frirejse. De kan altså ikke i samme indkomstår modtage en skattefri frirejse fra begge arbejdsgivere.

Med virkning fra og med indkomståret 2024 er det vedtaget, at ansatte er skattefri af rejser, der betales af arbejdsgiveren. Det er uden betydning, om rejsen har privat karakter eller sker i arbejdsgiverens tjeneste. Reglen gælder også for medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn mm. Det skal bemærkes, at denne regel alene gælder for den ansatte/bestyrelsesmedlemmet m.fl. og altså ikke for vedkommendes familie.

  2023 2024
Fri kost    
   Fuld kost, daglig sats  81 kr. 83 kr. 
   Delvis fri kost – 2 måltider, daglig sats  60 kr. 61 kr.
   Delvis fri kost – 1 måltid, daglig sats  46 kr. 47 kr. 
     
Fri bolig    
   Enfamilie- og dobbeltfamiliehus, pr. m2 471 kr. 484 kr. 
   Etageejendomme og rækkehuse, pr. m2 523 kr. 537 kr. 
Frit logi (et værelse, hybel med tekøkken eller lign.)  17.902 kr. 18.403 kr. 
Fri båd 10 % af bådens anskaffelsessum samt de i 
året afholdt driftsudgifter til forsikring m.v.