Nye regler i 2023 for personalegoder i Grønland

Nye regler i 2023 for personalegoder i Grønland

Der er vedtaget nye regler om personalegoder. Det vedrører værdiansættelsen, samt at visse personalegoder er ændret fra at være B-indkomst til nu at være A-indkomst. Det sidste betyder nye forpligtelser for arbejdsgiverne.

Alle former for personalegoder i Grønland er som hovedregel skattepligtige. Det gælder uanset om personalegodet modtages som et kontant beløb, som f.eks. et gavekort, eller som en naturalieydelse som f.eks. fri bil eller fri telefon.

Hvis en ansat uden betaling får stillet et personalegode til rådighed, er vedkommende skattepligtig af handelsværdien af godet. Hvis der sker en egenbetaling, reduceres den skattepligtige værdi med egenbetalingen. Personalegoder har hidtil været B-indkomst og omfattet af en skattefri bundgrænse på 5.000 kr. Denne bundgrænse gælder ikke for personalegoder, som er A-indkomst.

 

Arbejdsgivers forpligtelser

Med lovændringen er flere personalegoder gjort til A-indkomst. Det betyder, at alle arbejdsgivere hver måned skal indeholde A-skat af personalegoder, ligesom værdien af personalegodet skal indberettes til skatteforvaltningen.

Lovændringen medfører selvsagt nye administrative byrder for arbejdsgiverne, men derudover skal arbejdsgiverne være opmærksomme på, at en manglende overholdelse af de nye reger også kan medføre en økonomisk byrde. Det skyldes, at hvis der stilles personalegoder til rådighed, uden at der er indeholdt A-skat af værdien, så risikerer arbejdsgiveren selv at skulle betale den ikke indeholdte A-skat. Det skyldes en regel om, at arbejdsgiveren hæfter for den ikke indeholdte skat, hvis det skyldes såkaldt forsømmelighed, at pligten til indeholdelse ikke er opfyldt. I dén situation vil arbejdsgiveren have et regreskrav mod den ansatte for det betalte beløb, men en forfølgelse af et sådant krav medfører jo yderligere administrative byrder. Dernæst kan der være risiko for, at den ansatte ikke længere arbejder for den pågældende arbejdsgiver, hvor skatteforvaltningen har gjort en hæftelse gældende, hvilket yderligere vil besværliggøre en forfølgelse af regreskravet. Derfor vil BDO klart anbefale, at arbejdsgiverne opfylder deres forpligtelser til at indeholde korrekt A-skat.


Værdiansættelse

Fra og med indkomståret 2023 er værdien af fri bolig, fri logi, fri kost, frirejser, fri telefon og fri internet fastsat ved lov, og den skattepligtige værdi vil årligt blive reguleret med den såkaldte satstilpasningsprocent. Det gælder dog ikke for fri telefon og fri internet, da priserne for disse ydelser over en årrække har været faldende. Derfor ville en automatisk regulering af disse ydelser medføre en for høj skattemæssig værdi.

For 2023 er den skattepligtige værdi fastsat til:

Personalegode Årlig værdi
Fri bil  
   Som hovedregel 71.610 kr.
   I byer med begrænset vejareal er satserne lavere:  
     Vejareal med mindre end 25.000 m2 17.902 kr.
     Vejareal mellem 25.000-75.000 m2 35.805 kr.
Fri bil i bygder og i områder uden for kommunal inddeling er skattefri.  
   
Fri telefon 6.000 kr.
Fri internet 6.000 kr.
   
Frirejser
Én årlig frirejse er undtaget fra beskatning. Herefter er beskatning den faktiske værdi dog maksimalt:
 
   Voksen pr. rejse 18.086 kr.
   Barn 2-11 år pr. rejse 9.043 kr
   Barn under 2-11 år pr. rejse 1.800 kr.


Undtagelse for beskatning af frirejsen gælder for den ansatte og dennes familie. Den ansatte og dennes familie kan således modtage én årlig frirejse skattefrit. Hvis et par (ægtefæller/samboende) har hver sin arbejdsgiver, kan familien alene modtage én skattefri frirejse. De kan altså ikke i samme indkomstår modtage en skattefri frirejse fra begge arbejdsgivere.

En række situationer hvor arbejdsgiveren betaler for en rejse kan være omfattet af regler om hel eller delvis beskatning af rejsens værdi. Der er fremsat lovforslag om at fjerne disse særlige regler med virkning fra 1. januar 2024.

Fri kost  
   Fuld kost daglig sats 81 kr.
   Delvis fri kost – 2 måltider daglig sats 60 kr.
   Delvis fri kost – 1 måltid daglig sats 46 kr.
   
Fri bolig  
   Enfamilie- og dobbeltfamiliehus, pr. m2 471 kr.
   Etageejendomme og rækkehuse, pr. m2 523 kr.
Frit logi (et værelse, hybel med tekøkken eller lign.) 17.902 kr.


BDO har revisorer i Nuuk med stort kendskab til de grønlandske skatteregler, ligesom vi har en særlig afdeling for personskat. Vi er derfor altid parate med råd og vejledning – både telefonisk og ved fysiske møder.