Husk Transfer pricing-reglerne i Grønland

Transfer pricing er et emne der ofte er overset i Grønland, men på området er der ikke desto mindre regler, som selskaber bør tage alvorligt, da det kan få store økonomiske konsekvenser for selskaberne.

Transfer pricing er et populært udtryk for, at interesseforbundne parter skal handle med hinanden på markedsmæssige vilkår – også kaldet armslængdeprincippet. Parternes priser og vilkår skal altså være aftalt på samme vilkår, som hvis der havde været tale om en handel eller en aftale om eksempelvis udlån mellem uafhængige parter.

Som udgangspunkt kan 2 grønlandske selskaber ikke opnå skattemæssige fordele ved ikke at handle på markedsmæssige vilkår med hinanden. Det skyldes, at selskaberne beskattes efter de samme grønlandske regler. Alligevel indeholder den grønlandske skattelovgivning regler om, at TP-reglerne også gælder for handler og aftaler mellem 2 grønlandske selskaber. Desuden gælder reglerne på tværs af landegrænser, hvor et selskab i Grønland er involveret.

TP-reglerne finder anvendelse for nærtstående parter som f.eks. koncernforbundne selskaber. Reglerne finder også anvendelse, når et selskab eller en person direkte eller indirekte har kontrol over et andet selskab. I Grønland ses sjældent holding/koncern konstruktioner, men der ses ofte at personer har betydelige ejerandele i flere selskaber. Der er kontrol over et selskab, når en person eller et selskab direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerettighederne i et andet selskab. I sådanne situationer anses parternes aftaler for at være kontrollerede transaktioner, og kontrollerede transaktioner, varer, ydelser og mellemregninger o.l. skal være aftalt på markedsmæssige vilkår. 

Selskaber, som har kontrollerede transaktioner, skal i selvangivelsen give oplysninger om art og omfang af de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner. Da kontrollerede transaktioner også gælder mellemregninger, vil mange selskaber, der blot har en mellemregning med hovedkapitalejer faktisk også være omfattet af reglerne. Derudover skal selskaberne udarbejde skriftlig dokumentation (TP-dokumentation) for, hvordan priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat. TP-dokumentationen skal ikke indsendes uopfordret sammen med selvangivelsen, men alene efter anmodning fra skattemyndighederne. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat en frist for hvornår dokumentationen skal indsendes. 

Bødestørrelser for manglende opfyldelse af dokumentationspligten er ikke vedtaget som eksakte beløb, men i bemærkninger til loven fremgår det, at bødeniveauet må fastlægges på baggrund af karakteren af overtrædelsen og størrelsen af virksomheden eller koncernen, hvor der tales om bøder i størrelsesorden 250 – 500 t.kr. for store virksomheder og 25 – 250 t.kr. for mindre virksomheder.

Derudover kan der selvsagt opstå yderligere skatter, hvis skattemyndighederne ikke godkender de aftale priser og vilkår og derfor gennemføres indkomstforhøjelser.

Reglerne skærpes
Her i begyndelsen af 2023 er der sendt en bekendtgørelse i høring om nye skærpede regler på området. Der lægges op til, at bekendtgørelsen skal have virkning fra og med indkomståret 2023. 

Efter bekendtgørelsen skal visse selskaber indsende den skriftlige TP-dokumentation senest 60 dages selvangivelsesfristens udløb.

Hvis TP-dokumentationen ikke indsendes rettidigt, kan selskabet modtage en bøde. Der er endnu ikke anført beløbsstørrelser for, hvor store bøderne kan blive.

Erfaringer fra Danmark
I Danmark har vi oplevet en stigende interesse fra skattemyndighederne for at kontrollere, hvorvidt interesseforbundne selskaber indgår aftaler/handler på armslængdevilkår. Desuden er bødestørrelserne over en relativ kort årrække steget væsentligt. F.eks. havde et selskab indsendt sin TP-dokumentation 6 uger for sent for 5 års dokumentation. Dette alene udløste efter danske regler en bøde på 625.000 kr. svarende til 5 år á 125.000 kr. Derudover var der risiko for yderligere skatter, hvis TP-dokumentationen ikke blev godkendt.

Anbefalinger
Efter vores vurdering vil skattemyndighedernes kontrol med TP-reglerne i Grønland kun være stigende.

Det vil betyde, at grønlandske selskaber samt udenlandske selskabers faste driftssteder i Grønland skal være meget opmærksomme på at kontrollerede transaktioner aftales på armslængdevilkår.

BDO vil derfor kraftigt anbefale, at interesseforbundne parter sikrer sig, at samhandel foregår på armslængdevilkår, samt at der udarbejdes skriftlig dokumentation for dette. Dernæst skal dokumentationen selvsagt indsendes rettidigt til skattemyndighederne allerede efter nugældende regler, men særligt indenfor den 60 dages-frist som er foreslået i ovennævnte bekendtgørelse.

BDO har revisorer i Nuuk, som kender til TP-reglerne, ligesom vi har en særlig TP-afdeling i København, som udelukkende arbejder med transfer pricing. Vi er derfor altid parate med råd og vejledning, ligesom vi kan tilbyde at udarbejde selskabets TP-dokumentation.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.