Ændring af skatteprocent - regnskabsmæssig behandling

Ændring i selskabsskatteprocenten kan påvirke årsregnskabet i såvel resultatopgørelsen som i balancen. I resultatopgørelsen indgår skat af årets resultat, herunder årets regulering af udskudt skat, og i balancen indgår dels gæld (tilgodehavende) vedrørende aktuel skat og dels en hensættelse (tilgodehavende) til udskudt skat.

Aktuel skat og rentetillæg
Ved opgørelsen af den aktuelle skat for regnskabsåret skal der anvendes den skatteprocent, som er gældende for indkomståret, og som er vedtaget, eller i realiteten, vedtaget på balancedagen.

Er der i regnskabsåret foretaget frivillig indbetaling af acontoskat, modregnes denne indbetaling i den skyldige selskabsskat for regnskabsåret.

Hvor der skal beregnes et rentetillæg (godtgørelse), behandles og præsenteres dette rentetillæg som en finansiel udgift (indtægt) i resultatopgørelsen. Rentetillægget skal periodiseres således, at det dækker den periode, det vedrører, medmindre der er tale om uvæsentlig betydning for årsregnskabet. Rentetillægget periodiseres for perioden frem til betalingstidspunktet for selskabsskatten.

Udskudt skat
Ved opgørelsen af den udskudte skat skal der anvendes den skatteprocent, som vil være gældende for det fremtidige regnskabsår, hvori den udskudte skat forventes udlignet (anvendt), baseret på den skatteprocent der inden regnskabsårets udløb er vedtaget eller i realiteten vedtaget. 

Ved ændring af skatteprocenten vil effekten af ændringen skulle behandles som ændring i regnskabsmæssigt skøn. Det vil sige, at det behandles for det pågældende regnskabsår og fremad rettet og uden tilpasning af sammenligningstal.

Sker der ændring i skatteprocenten med virkning for indeværende regnskabsår, opgøres årets regulering af udskudt skat på grundlag af skatteprocenten ultimo anvendt på beregningsgrundlaget for udskudt skat primo regnskabsåret. Regulering i udskudt skat, som følge af ændring i regnskabsmæssigt skøn, udgør dermed forskellen mellem beregningsgrundlag for udskudt skat primo ganget med henholdsvis skatteprocent primo og ultimo.

Såfremt skatteprocenten alene er gældende for fremtidige regnskabsår, beregnes årets regulering af udskudt skat ved, at skatteprocenten primo også anvendes på beregningsgrundlaget for udskudt skat ultimo. Herefter omregnes beregningsgrundlaget for udskudt skat ultimo med den forventede fremtidige skatteprocent. Regulering i udskudt skat mellem ny og gammel skatteprocent anvendt på beregningsgrundlaget for udskudt skat ultimo udgør en ændring i udskudt skat som følge af ændring i regnskabsmæssig skøn.

Effekten på udskudt skat af en ændring i skatteprocenten indregnes i resultatopgørelsen i skat af årets resultat, bortset fra den del, der kan henføres til forhold indregnet i egenkapitalen, som fx en opskrivning af et materielt anlægsaktiv, hvor reguleringen foregår på den bundne reserve i egenkapitalen. 

Er ændring i udskudt skat, som følge af ændring i regnskabsmæssigt skøn, et væsentligt forhold, skal ændring i skøn beskrives med beløbsangivelse i indledningen af anvendt regnskabspraksis.


            

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.