Skattefrie aktieoverdragelser til umyndige børn

Skattefrie aktieoverdragelser til umyndige børn

Der er intet til hinder for, at der med skattemæssig virkning kan overdrages aktier til selv små børn, hvis blot gaven båndlægges. Det gælder også, selvom de båndlagte aktier forvaltes af gavegiveren.
Et generationsskifte i en familievirksomhed sker almindeligvis på to planer. Dels i form af et ledelsesmæssigt generationsskifte, hvor hovedaktionæren overlader den daglige ledelse enten til en ny direktør hentet udenfor familien eller til en søn eller datter. Dels i form af et økonomisk generationsskifte, hvor aktierne – typisk i et holdingselskab – overdrages til børnene, hvilket på visse betingelser kan ske uden umiddelbar beskatning.

Som oftest indledes det økonomiske generationsskifte længe før det ledelsesmæssige. Herved kan der nemlig på sigt spares betydelige beløb i arveafgift. Et økonomisk generationsskifte har derfor heller ikke noget med ejerens alder at gøre, men bør groft sagt indledes så snart, at dennes formue har en passende størrelse. 

Selv for en yngre virksomhedsejer kan det således være interessant at overdrage aktier til sine børn, fordi den fremtidige værditilvækst herved for en dels vedkommende tilfalder disse. Det er dog vigtigt, at overdragelsen sker på en måde, hvor stemmeflertallet bevares hos faderen eller moderen eller disse i forening. Derfor er det ikke usædvanligt, at der forud for sådanne overdragelser sker en vedtægtsændring, hvorved aktiekapitalen opdeles i flere aktieklasser, og hvor fx A-aktierne har op til 10 gange flere stemmer end de øvrige aktier, typisk B-aktierne.

Gaver til mindreårige børn
Yngre virksomhedsejere har ofte mindreårige børn. Det kan give særlige udfordringer ved overdragelse af aktier til disse, fordi det almindeligvis vil kræve, at aktierne båndlægges. Den omstændighed er imidlertid ikke ensbetydende med, at forældrene behøver at udpege en ekstern part til at forvalte de båndlagte aktier. Det er tværtimod muligt at skabe en situation, hvor forældrene også efter overdragelsen selv kan træffe alle beslutninger omkring virksomheden. Det viser en ny afgørelse fra Skatterådet.

Sagen handlede om en kvinde, der ved et gavebrev havde overdraget 20 % af anparterne i et selskab til sit barn, der var under 15 år. De overdragne aktier repræsenterede ca. 10 % af stemmerne i selskabet. Gaven var givet med vilkår om båndlæggelse indtil barnet fyldte 25 år, men dog med mulighed for frigivelse på et tidligere tidspunkt. I gavebrevet var det samtidig bestemt, at forvaltningen af de båndlagte aktier skulle forestås af gavegiveren (moderen) og ikke af et forvaltningsinstitut, en advokat eller andre eksterne.

Selvom der i praksis ikke skete de store ændringer, tiltrådte Skatterådet, at der var sket en reel overdragelse af aktierne til barnet. Det skete med den begrundelse, at moderen ikke havde forbeholdt sig hverken udbytte- eller stemmeretten for aktierne, at gaven inklusive efterfølgende udbytter var båndlagt, at der var underskrevet en formel overdragelsesaftale, som var registreret i det offentlige ejerregister, samt at der civilretligt intet er til hinder for, at et mindreårigt barn kan modtage anparter uden, at disse forvaltes i et godkendt forvaltningsinstitut. 

Kommentar
Der er efter vores opfattelse ikke noget overraskende ved afgørelsen, men den viser vigtigheden af at overholde formalia i alle sammenhænge.

Ønsker du rådgivning om gennemførelse af et skattefrit generationsskifte, er du velkommen til at kontakte os. Vi har ikke bare eksperter med indsigt i reglerne i alle landets regioner, men kan også hjælpe med alt papirarbejdet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.