Skattefri virksomhedsdannelse: Når ejeren ønsker sig et ApS

Skattefri virksomhedsdannelse: Når ejeren ønsker sig et ApS

Mange iværksættere starter med at drive deres virksomhed i personligt regi. Efter et stykke tid opstår der imidlertid ofte et ønske om at indskyde virksomheden i et selskab. Det findes der heldigvis råd for.
De selvstændige, der bruger virksomhedsordningen – hvilket langt de fleste gør – er som udgangspunkt ikke stillet ringere skattemæssigt end dem, der driver virksomhed gennem et selskab. De har nemlig også mulighed for at opspare overskud til en relativt lav beskatning, ligesom en del af overskuddet under visse betingelser kan hæves som kapitalafkast til en lidt lavere skat end af personlig indkomst.

Når så mange selvstændige alligevel på et eller andet tidspunkt begynder at overveje at indskyde deres virksomhed i et selskab, skyldes det, at selskabsformen i nogle tilfælde alligevel medfører visse fordele. Det gælder især, hvis ejerkredsen skal udvides, eller hvis virksomheden skal sammenlægges med en anden virksomhed. Også ved virksomhedsophør er selskabsformen en fordel, fordi ejeren selv bestemmer, hvornår selskabet skal lukkes, mens opretholdelse af en virksomhedsordning forudsætter en erhvervsmæssig aktivitet. 

Indskud af en virksomhed i et selskab sidestilles i skattemæssig forstand med et salg af virksomheden. Det er derfor ikke muligt uden skattemæssige konsekvenser ”bare” at købe et skuffeselskab og fra den ene dag til den anden lade dette videreføre virksomheden. Heldigvis findes der et særligt regelsæt, som kan anvendes i sådanne tilfælde – nemlig reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, der – som navnet antyder – betyder, at et virksomhedsindskud i et selskab kan ske skattefrit, hvis visse betingelser er opfyldt. 

Betingelserne for skattefrihed

De væsentligste betingelse er:
  • En skattefri omdannelse skal ske med virkning fra begyndelsen af et regnskabsår og skal være effektueret senest seks måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår. For en selvstændig med kalenderårsregnskab skal en omdannelse med virkning fra 1/1 2024 dermed være på plads senest den 30/6 2024.
  • Senest en måned efter omdannelsen skal der indsendes en række dokumenter om denne til Skattestyrelsen.
  • Omdannelsen skal omfatte alle aktiver og passiver i virksomheden. Hvis virksomheden drives fra egne lokaler, kan den ejendom, hvorfra det sker, dog i princippet godt holdes uden for omdannelsen. I så fald skal der laves en lejeaftale mellem selskabet og ejeren.
  • Forskellen mellem de aktiver og passiver, der indskydes i selskabet, skal i sin helhed betales med aktier eller anparter i selskabet, og den skattemæssige anskaffelsessum for disse må kun på særlige vilkår være negativ. Der må ikke udstedes et gældsbrev til ejeren/omdanneren.
  • Et eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen kan vælges modreg-net i anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne. I så fald udskydes beskatningen til den dag, hvor disse sælges eller selskabet likvideres. Det opsparende overskud kan dog også vælges beskattet i omdannelsesåret.

Tilmeld dig vores gratis webinar

Hvis du er selvstændig og gerne vil høre mere om reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, kan du tilmelde dig et webinar, som vi afholder torsdag den 18. april 2024, kl. 9-10, om netop dette emne. Det er gratis at deltage, og der er mulighed for undervejs at stille spørgsmål til vores eksperter. Du kan læse mere om webinaret på denne side, hvorfra tilmelding også foregår. Har du allerede besluttet dig for at gå selskabsvejen, er du velkommen til at kontakte os. Vi har mange års erfaring med den slags og kan tilbyde en pakkeløsning, der også omfatter papirarbejdet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.