Kapitalafkastordningen for aktier – en glemt fradragsmulighed?

Kapitalafkastordningen for aktier – en glemt fradragsmulighed?

Har du købt aktier eller anparter for et større beløb i den virksomhed, hvori du er ansat, eller har du overtaget en større ejerandel i en familievirksomhed, skal du huske et særligt fradrag på din årsopgørelse for 2023.
Den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter har til formål at ligestille investeringer i selskabsdrevne virksomheder med investeringer i personligt ejede virksomheder, når det gælder skatteværdien af renteudgifter af gæld optaget til finansiering af investeringen. 

Renter af gæld til køb af aktier kan på årsopgørelsen kun fradrages som kapitalindkomst med en skatteværdi på 25-42 %. Ved brug af den særlige kapitalafkastordning kan hele eller dele af renteudgifterne imidlertid rykkes op til fradrag i den personlige indkomst, hvilket kan øge skatteværdien til omkring 52 %. I mange tilfælde kan der altså opnås en skattebesparelse på op mod ca. 27 % af det beløb, der kan flyttes. 

Det beløb, der kan fradrages i den personlige indkomst fremfor i kapitalindkomsten, beregnes som en procentdel af købesummen for aktierne, og den skal have et vist omfang. For indkomståret 2023 lyder beløbsgrænsen på 763.700 kr., mens procentsatsen er 3 %. På grund af det lave renteniveau lød procentsatsen i årene 2018-2022 på nul procent. Mange har derfor måske glemt eksistensen af det særlige fradrag, der skal indtastes i rubrik 162 på årsopgørelsen.

Fradraget kan foretages i de første 10 år efter købet af aktierne. Fradragsmuligheden i 2023 gælder derfor for dem, der har købt aktier i årene 2013-2023. Procentsatsen for 2023 betyder, at der for dette år kan opnås en skattebesparelse på op mod ca. 8.000 kr. for hver million kroner, der er investeret. Det forhold, at fradraget beregnes som en procentdel af købesummen for aktierne, betyder, at størrelsen af de faktiske renteudgifter er uden betydning. Også selv om aktierne helt eller delvist er købt for opsparede midler eller måske er finansieret med et familielån på særlige vilkår, kan der altså foretages fradrag.

 

Betingelser 

Som nævnt er det en betingelse, at investeringen har et sådant omfang, at beløbsgrænsen for investeringsåret er opfyldt. Herudover er det et krav, at selskabet driver en aktiv virksomhed. Det betyder, at selskabet ikke i overvejende grad må drive virksomhed med udlejning af fast ejendom mv. eller have karakter af et investeringsselskab.

Der stilles også krav til størrelsen af ejerandelen. Som udgangspunkt skal investoren selv eje 25 % af aktierne eller råde over mere end halvdelen af stemmerne. Opfyldes dette krav, er det ikke en betingelse, at investoren arbejder i virksomheden. Ordningen kan dermed fx bruges af børn af ejerledere, når de overtager kapitalandele i virksomheden. Det er i givet fald uden betydning, om overtagelsen sker med skattemæssig succession, altså uden beskatning hos sælgeren.

Reglerne kan imidlertid også anvendes ved mindre ejerandele, hvis der er tale om ansatte i virksomheden, og disse tilsammen ejer mindst 25 % af aktierne eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Også ved køb af mindre ejerandele skal kravet til investeringens størrelse (beløbsgrænsen) dog være opfyldt af den enkelte investor.

 

Hvilke virksomheder?

På grund af den relativt høje beløbsgrænse er reglerne nok mest interessant for relativt højtlønnede. Dem findes der imidlertid også ganske mange af især i alle typer af IT-virksomheder samt i ingeniør-, arkitekt-, landinspektør-, revisions- og advokatvirksomheder. Også læger og tandlæger vil i visse tilfælde kunne have glæde af reglen. Hertil kommer som nævnt børn (og børnebørn) af ejerledere, når der er tale om større ejerandele.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.