Havelågebeskatning af aktier ved fraflytning til udlandet

Havelågebeskatning af aktier ved fraflytning til udlandet

Danskere, der går med planer om at flytte til udlandet og som ejer aktier til en værdi af 100.000 kr. eller mere, bør tage sig i agt for den særlige exitbeskatning, der gælder for den slags, hvis aktierne er købt for frie midler.
Normalt skal private først betale skat af deres aktiegevinster, når de sælger værdipapirerne. Herfra gælder dog en undtagelse for dem, der flytter til udlandet, hvis deres fulde skattepligt til Danmark i denne forbindelse ophører, eller hvis de efterfølgende i skattemæssig forstand skal anses for hjemmehørende i det land, hvortil de flytter. I så fald skal der ved fraflytningen betales skat af værdistigningen på aktiebeholdningen frem til fraflytningsdatoen. Det gælder både for børsnoterede og for unoterede aktier og anparter samt for investeringsbeviser, der beskattes som aktier.

Exitbeskatningen – eller havelågebeskatningen, som den også kaldes – gælder kun for aktier købt for frie midler – altså ikke for aktier i en pensionsordning, og kun hvis beholdningen af aktier mv. har en samlet værdi på fraflytningsdagen på 100.000 kr. eller derover. Det er uden betydning, om aktierne ligger i et dansk eller udenlandsk depot. 

Ved opgørelsen af den samlede værdi medregnes ikke aktier tilhørende en ægtefælle, idet ægtefæller i denne forbindelse ses hver for sig og har hvert sit bundgrænsebeløb. Heller ikke værdien af aktier i et depot under en aldersopsparing og/eller en aktiesparekonto, medregnes. 

Henstand med exitskatten
Hvis det ønskes, er det muligt at få en rentefri henstand med betalingen af exitskatten. Dog skal der stilles sikkerhed for denne, hvis der flyttes til et land udenfor Norden og EU.

Det er en betingelse for at opnå henstand, at der i året efter fraflytningen – og i alle efterfølgende år, hvor der udestår et henstandsbeløb – udfyldes og indsendes et særligt skema til Skattestyrelsen om henstandsbeholdningen. Du kan se skemaet på denne side på skat.dk. Normalt skal blanketten indsendes senest den 1. juli. Personer med ukomplicerede indkomstforhold – lønmodtagere mv. – skal dog første gang indsende blanketten senest den 1. maj i året efter fraflytningen.

Det er vigtigt at overholde fristen for indsendelsen af blanketten. Der kan nemlig ikke dispenseres fra denne, hvilket kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Det kan illustreres med en nylig offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten.

Kvinden, der flyttede til Norge
Sagen handlede om en kvinde, hvis fulde skattepligt til Danmark ophørte den 9. august 2018 som følge af flytning til Norge. Allerede den 1. oktober samme år indsendte hun den omtalte blanket og anmodede om henstand med den exitskat, som kunne henføres til hendes beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

Tre år senere blev Skattestyrelsen imidlertid opmærksomme på, at hun ejede 1/3 af anparterne i et anpartsselskab, hvilke anparter ikke var medtaget på blanketten. På tidspunktet for fraflytningen havde anparterne en værdi på ca. 2 mio. kr., hvilket udløste en exitskat på omkring 800.000 kr., som kvinden ikke kunne få henstand med, da der ikke rettidigt var søgt herom. 

Afdrag
Der skal afdrages på henstandsbeløbet, hvis der sælges af aktierne, eller hvis der modtages udbytte af disse samt i enkelte andre situationer. Fristen for at betale afdrag er den 20. oktober i året efter det år, hvor der sket salg eller er modtaget udbytte.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.