Gunstige skatteregler for ejerledere, der vil støtte velgørenhed

Gunstige skatteregler for ejerledere, der vil støtte velgørenhed

En del ejerledere bruger velgørende fonde eller foreninger til at videreføre deres virksomhed. I nogle tilfælde fonde, der stiftes til lejligheden. I andre tilfælde til eksisterende fonde eller foreninger.
Det er en kendt sag, at virksomhedsejere ofte støtter lokale aktiviteter indenfor sport, kunst og kultur ved at lade deres virksomhed tegne et sponsorat. Det er skattemæssigt ganske uproblematisk, så længe virksomheden får en passende modydelse i form af reklame og (normalt også) entrebilletter til kampe og arrangementer til uddeling blandt medarbejdere og forretningsforbindelser.

Det hænder imidlertid også jævnligt, at ejerledere ønsker at lade deres selskab yde støtte til formål uden at stille krav om nogen form for modydelse – altså give rene gaver. Det kan være, fordi reklame konkret ikke giver nogen mening, eller fordi selskabet er et investerings- eller holdingselskab. Det vil sige et selskab, som ikke driver nogen virksomhed.

Sådanne gaver vil som udgangspunkt altid føre til udlodningsbeskatning hos hovedaktionæren, men der findes faktisk en meget vigtig undtagelse. Nemlig for gaver og bidrag til selvejende institutioner, fonde og foreninger som skattemyndighederne anerkender som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Det er en praksis, som får større og større betydning.

Gaver til stiftelse af egen fond

I nogle tilfælde ønsker ejerledere at stifte deres egen fond til videreførelse af virksomheden. Dette sker typisk ved – som en gaveydelse – at lade et holdingselskab overdrage hele eller dele af aktiekapitalen i et datterselskab til en til formålet stiftet fond. Dette kan ske helt skattefrit – altså uden beskatning hos såvel ejerlederen som hos holdingselskabet og fonden – hvis følgende betingelser er opfyldt:

1.    Gaven fra holdingselskabet skal tilfalde fondens grundkapital.
2.    Fonden må ikke være en familiefond.
3.    Fonden skal have et velgørende formål, som der efterfølgende foretages uddelinger til, men en videreførelse af virksomheden i datterselskabet må gerne være det primære formål. Der er som udgangspunkt intet til hinder for, at det velgørende formål kan realiseres alene gennem uddelinger til personer eller aktiviteter i virk-somhedens nærområde, hvis stifteren ønsker dette.
4.    Overdragelsen skal forhåndsgodkendes hos Skatterådet, hvilket kræver noget tid, men det er ikke problematisk, da rådet alene skal sikre, at gaven alene tilgodeser ejerlederens ideelle interesse og ikke dennes personlige eller økonomiske interes-ser.

Gaver til eksisterende fonde og foreninger

Reglerne om skattefrie overdragelser af virksomhedsandele kan også anvendes i forhold til eksisterende fonde og foreninger, hvis blot disse har et velgørende formål. Og der er intet til hinder for, at en del af den frie egenkapital i datterselskabet udloddes til holdingselskabet forud for overdragelsen. Det fremgår af en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet.

I afgørelsen bekræftede rådet, at det ikke ville udløse beskatning af nogen art, at et holding-selskab overdrog anparter i tre forskellige selskaber dels til en fond, hvis formål blandt an-det er at drive Julemærkehjem, dels til en forening, hvis formål er at støtte, hjælpe og vejlede voldsramte kvinder og deres børn, og dels til en forening, hvis formål er at varetage blindes og stærkt svagsynedes interesser. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.