Den momsmæssige behandling af forudbetalinger

Den momsmæssige behandling af forudbetalinger

En dansk virksomhed, der forudbetaler et beløb for en maskine, kan fradrage momsen af forudbetalingen med det samme, hvis maskinen købes hos en anden dansk virksomhed.
Som udgangspunkt er momspligten knyttet til tidspunktet for leveringen af den vare eller ydelse, der handles. Det vil sige, at sælgeren normalt først skal beregne udgående moms ved overleveringen af varen eller ydelsen til køberen, ligesom denne først på dette tidspunkt kan henføre momsen af købet til sin indgående moms.

Når det gælder forudbetalinger for varer eller ydelser beror håndteringen af momsen på, om der er tale om en handel mellem to danske virksomheder eller mellem virk-somheder i to lande.

Indenlandske forudbetalinger
I sådanne tilfælde indtræder afgiftspligten allerede på tidspunktet for forudbetalingen, hvis sælgeren kan råde over pengene med det samme og genstanden for handlen er identificeret på dette tidspunkt. 

Den øjeblikkelige momspligt gælder også ved salg af gavekort, hvor praksis for få år siden blev ændret, sådan at sælger nu straks skal afregne momsen af gavekortets pålydende, hvis dette kun kan bruges her i landet og kun anvendes til køb af momspligtige varer eller ydelser. Det gælder også selvom et evt. restbeløb kan udbetales.

At momspligten indtræder på tidspunktet for forudbetalingen betyder, at sælgeren på dette tidspunkt skal henregne 20 % af denne til sin udgående moms, mens køberen på samme tidspunkt kan henregne et tilsvarende beløb til sin indgående moms, hvis ellers køberen er momspligtig og har fuldt momsfradrag. Det er uden betydning, at der måske først udstedes en faktura ved leveringen af varen eller ydelsen. Udstedes der en acontofaktura, hvilket normalt er tilfældet, skal momsen fremgå af denne.

Forudbetalinger til og fra andre lande
Handel mellem virksomheder i to EU-lande sker normalt uden moms, idet forholdet almindeligvis er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt (reverse charge). Det betyder, at køber skal afregne salgsmomsen i sit hjemland og kan fradrage et tilsvarende beløb som indgående moms, hvis ellers køber har ret til fuldt fradrag.

Den omstændighed, at sådanne handler sker uden moms, ændrer ikke ved, at salget henholdsvis købet skal indberettes til myndighederne i de respektive lande, og dette skal gerne ske for samme momsperiode i begge lande.  

For forudbetalinger gælder der i sådanne tilfælde andre regler end ved indenlandske handler. En dansk virksomhed, der modtager en forudbetaling for en maskine, der skal leveres til udlandet, skal således ikke indberette noget før levering og slutfakturering. Det skyldes, at de forhold, som er afgørende for den momsmæssige behandling, først kendes på dette tidspunkt. 

At indberetningen sker for den rigtige periode, er vigtig, hvis virksomhederne vil undgå momskontrol. Skattestyrelsen har taget et nyt system i brug, så der ved evt. uoverensstemmelser mellem to typer indberetninger straks modtages en notifikation herom. Det gælder fx, hvis der er forskel mellem tallene i en momsindberetning og de tal, der er indberettet til det system, der hedder EU-salg uden moms. Den omstændighed, at en forskel i tallene kan føre til en kontrol, er naturligvis ikke i sig selv et problem, men en momskontrol kan være ganske tidkrævende og er derfor noget, de færreste ønsker sig.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.