Bogføring i holding- og investeringsselskaber

Bogføring i holding- og investeringsselskaber

Uanset hvor få posteringer det drejer sig om, kan bogføringen i holding- og investeringsselskaber mv. ikke længere lovligt ske i et simpelt regneark, i et gammelt regnskabssystem eller i CaseWare. 
Rigtig mange holding- og investeringsselskaber har tidligere ikke haft deres eget bogføringssystem. For langt de fleste er bogføringen sket i CaseWare, som er det system, som næsten alle revisionsfirmaer bruger. Hos andre er bogføringen sket i et andet årsregnskabsprogram, et ældre C5- eller NAV-system eller måske bare i et simpelt regneark, fordi antallet af posteringer er beskedent. 

Den slags går som udgangspunkt ikke længere. Efter den nye bogføringslov, skal bogføringen for virksomheder i klasse B og opefter – hvilket i denne sammenhæng skal forstås som alle aktie- og anpartsselskaber - enten ske i et godkendt bogføringssystem eller i et eget bogføringssystem, der groft sagt skal kunne det samme som et godkendt system. I BDO har det fået den betydning, at vi flytter bogføringen for mange tusinde holdingselskaber fra CaseWare til et godkendt bogføringssystem.

Ikrafttræden

De nye regler har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024 eller senere. For et selskab med regnskabsår fx 1/7-30/6 eller 1/10-30/9 gælder kravet derfor fra og med regnskabsåret 2024/25. For selskaber med kalenderårsregnskab gælder det fra 2025.

For selskaber, der gerne vil være på plads på det tidspunkt, hvor de nye regler får virkning, begynder det så småt at haste med at træffe beslutning om, hvilken vej de vil gå. Det gælder især for virksomheder, der får brug for konsulentbistand i forbindelse med tilretning af et eget system eller overgang til et nyt.

Sanktioner

Det er virksomhedens ledelse – hvilket i selskaber vil sige direktion og bestyrelse – der er ansvarlig for, at reglerne i bogføringsloven overholdes, og straffen for ikke at gøre det er ganske hård. Som udgangspunkt straffes overtrædelser med bøder, og der tages ved fastsættelsen af disse hensyn til virksomhedens omsætning og overtrædelsens grovhed mv., men mindstebøden ligger i niveauet på 10.000-25.000 kr. 

Selskaberne skal ved indberetning af deres årsrapport fremover angive, hvilket bogføringssystem de bruger. Den efterfølgende kontrol vil herefter blive foretaget af Erhvervsstyrelsen, men også Skattestyrelsen vil formentlig i deres kontrolarbejde have fokus på de anvendte bogføringssystemer.

Egne systemer

For virksomheder, der bruger deres eget bogføringssystem, er det, jf. denne tidligere artikel et krav efter de nye regler, at dette indeholder felter til brug for oplysning om fx transaktionsdato, beløb, bilagsnummer og transaktionstekst. Hver bogført transaktion skal derudover indeholde oplysninger om registreringsdato, transaktionsnummer eller -id samt initialer på den person eller det program, der har bogført transaktionen. Det er desuden et krav, at der ugentligt tages sikkerhedskopi af alle bogførte transaktioner og bilag, og at denne kopi opbevares hos en ikke nærtstående part, som opfylder alle anerkendte standarder for it-sikkerhed.

Brug for hjælp?

Vil du sikre dig, at jeres bogføringssystem opfylder de fremtidige krav, eller ønsker du hjælp til konvertering til en cloud-løsning, er du velkommen til at kontakte os. Vi har konsulenter, som kan assistere med dette i alle landets regioner.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.