Småjusteringer af reglerne for landejendomme

Vurderingsstyrelsens udsendelse af breve til ejerne af ca. 22.000 mindre landejendomme har medført meget støj. Især fra ejerne af de ca. 15.000 ejendomme, som står til at skifte status fra land- eller skovbrug til ejerbolig. Klagerne blev hørt på Christiansborg, hvor partierne bag boligskatteaftalen besluttede sig for nogle ændringer, der efterfølgende fik Skatteministeren til at udsende en pressemeddelelse med overskriften ”Ny boligbeskatning gør det mere attraktivt at bo på landet”.

 

Nogen stor hjælp til ejerne af landejendommene er der dog ikke tale om. Reelt er der nemlig kun tale om tre ændringer:

  1. Overgangsordningen for ejendomme, der skifter status til ejerbolig, og som medfører, at ejerne kan fastholde den nuværende beskatning, lempes. Det betyder, at ejerne i højere grad kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. uden at ryge ud af overgangsordningen. De gør de som udgangspunkt nu kun, hvis de frasælger jord og kommer under 2 ha. Men der ændres ikke ved, at overgangsordningen kun gælder for den nuværende ejer, hvilket kan påvirke prisen negativt den dag, hvor ejendommen skal sælges.
     
  2. Ejendomme over 0,5 ha, der kategoriseres som ejerboliger, vil blive omfattet af den særlige skatterabat, der gives til sådanne i stedet for at være om af en regel om stigningsbegrænsning af grundskylden. Ændringen har kun betydning for dem, der ikke beder om at måtte beholde den nugældende beskatning, og er derfor formentlig kun relevant for dem, der regner med at sælge deres ejendom indenfor en kortere årrække, fordi de i forhold til reglerne om ejendomsavancebeskatning måske kan have en fordel ved at blive vurderet som ejerbolig.
     
  3. Der oprettes en ny kategori for ”naturejendomme”, men reglerne kommer først senere – måske først i 2026 eller 2027 - og er dermed uden for den ændrede kategorisering. De vides endnu ikke, hvilke ejendomme, der bliver omfattet af den nye kategori og hvilke regler, der skal gælde for denne.
     

Tidsplanen

Den tidsplan, som Vurderingsstyrelsen arbejder ud fra, er ikke ændret som følge af den seneste politiske aftale. Alle de indkomne mere end 11.000 indsigelser vil blive behandlet med ekspresfart. Det er således styrelsens mål at udsende endelige afgørelser til alle ejere inden udgangen af maj måned. Herefter har ejerne seks uger til at klage over afgørelsen og til – for dem, der skifter status til ejerbolig – at give besked om, hvorvidt de ønsker at bruge overgangsordningen og dermed beholde den nuværende beskatning.

 

Vores bedste råd

Gennemgå nøje oplysningerne fra Vurderingsstyrelsen. Der kan være fakta, som styrelsen ikke er opmærksom på. Det gælder særligt grundens og bygningernes faktiske anvendelse. Fx har styrelsen ikke oplysninger om arealer med juletræer og om samdrift. For ejendomme, der påtænkes ændret til erhverv, er det måske fejlagtigt lagt til grund, at stalde og lader i sin helhed anvendes som værksted og lager for fx en tømrervirksomhed.

For ejendomme, der skifter status til ejerbolig, bør der som udgangspunkt gives besked om, at overgangsordningen ønskes anvendt. Konsekvenserne i forhold til en senere ejendomsavancebeskatning bør dog overvejes. Det samme gælder for ejendomme, der ændrer status fra ejerbolig til landbrug, hvor en lavere løbende beskatning modsvares af, at ejendommen efterfølgende måske ikke kan sælges skattefrit.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.