Slut med dobbeltbeskatningsaftale med Rusland

Skatteministeriet udsendte for nylig en pressemeddelelse om, at Danmark vil opsige sin dobbeltbeskatningsaftale med Rusland. Opsigelsen sker som følge af, at Rusland i februar måned blev optaget på EU’s sortliste over skattely. Opsigelsen åbner samtidig for gennemførelse af nogle særlige skattemæssige sanktioner mod danske virksomheders transaktioner med Rusland.

Opsigelsen får virkning fra den 1. januar 2024. Af høringsudkastet til det lovforslag, der skal muliggøre opsigelsen, fremgår, at denne vil kunne få stor økonomisk betydning for enkelte virksomheder. Det skyldes, at den fremtidige beskatning af transaktioner på tværs af landegrænserne efterfølgende alene vil bero på landenes egen lovgivning. I denne forbindelse bemærkes, at Rusland ifølge nyhedsbureauet Bloomberg netop nu forbereder en række yderligere skatter på udenlandske virksomheders aktiviteter i Rusland.

 

Konsekvenser for danske virksomheder med datterselskaber eller filialer i Rusland

Efter den gældende dobbeltbeskatningsaftale kan Rusland indeholde kildeskat med op til 10 % af udbytteudlodninger til Danmark, men ikke kildeskat af renter og royalties. Efter nytår vil sådanne betalinger kunne pålægges russisk skat efter de interne russiske regler.

Bortfaldet af dobbeltbeskatningsaftalen betyder, at aktier i russiske selskaber fra 2024 ikke længere vil kunne kvalificeres som datterselskabsaktier i Danmark. Skattemæssigt er der som udgangspunkt tale om datterselskabsaktier, når der ejes mellem 10 og 50 % af aktierne/stemmerne. Udbytter af og avancer ved salg af sådanne aktier vil herefter være skattepligtige i Danmark, og der gives ikke nedslag i dansk skat af eventuel udbytteskat betalt i Rusland. Der bliver dermed tale om dobbeltbeskatning.

De skærpede skatteregler kommer ikke til at gælde koncernselskabsaktier. Det vil i første række sige tilfælde, hvor der ejes mere end halvdelen af aktierne/stemmerne i datterselskabet. Udbytte af den slags aktier vil også efter 1. januar 2024 være skattefrit i Danmark.

 

Konsekvenser for danske virksomheder med russisk moderselskab

Efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst kan Danmark ikke beskatte hverken datterselskabsudbytter, renter eller royalties, der udbetales fra et dansk selskab til et russisk moderselskab.

Når overenskomsten er bortfaldet, vil Danmark kunne kræve kildeskat med 27 % af sådanne betalinger. Som nævnt ovenfor opsiges overenskomsten imidlertid med henblik på at kunne bringe nogle særlige sanktioner i anvendelse. Dette vil i givet fald kunne øge kildeskatten til 44 %, ligesom der vil kunne nægtes fradrag for alle former for betalinger – herunder også for almindeligt varekøb – til en koncernforbunden/nærtstående modtager i Rusland. De særlige sanktioner forudsætter dog en lovændring, som tidligst vil kunne gennemføres efter 1. januar 2024. Det er derfor pt. uvist, hvornår disse får virkning fra.

 

Overvejelser inden nytår

Der er næppe tvivl om, at både danske virksomheder med aktiviteter i Rusland og russiskejede danske virksomheder vil overveje forskellige tiltag til at imødegå konsekvenserne af opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen, herunder ekstraordinære udbytteudlodninger – hvis der regnskabsmæssigt er mulighed herfor – samt eliminering af lån.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.