Ringere skatteregler for First North-aktier fra 2024

Rettet 05.07.23, 10:10

Efter de gældende aktieskatteregler skelnes der for private investorer mellem børsnoterede aktier og ikke-børsnoterede (unoterede) aktier og anparter. Aktier, der handles på Copenhagen Nasdaq (Københavns fondsbørs) anses for noterede, mens aktier, der handles på First North – som er en særlig børs for mindre nordiske selskaber - anses for unoterede. Sidstnævnte aktier sidestilles derfor med de kapitalandele, som der ikke findes en markedsplads for. Det vil først og fremmest sige aktier og anparter i familie- og hovedaktionærselskaber m.fl.

Både gevinster på noterede og unoterede aktier beskattes som aktieindkomst med en fast skattesats, der udgør 27 % for gevinster op til 58.900 kr. (2023), og 42 % af den overskydende del. Ægtefæller har hvert sit bundfradrag.

Forskellen mellem noterede og unoterede aktier viser sig udelukkende på tabssiden, hvor tab på noterede aktier kun kan fremføres til modregning i senere udbytter af og gevinster på tilsvarende aktier, mens skatteværdien af tab på unoterede aktier kan modregnes i anden indkomst, herunder i lønindkomst.

 

Nye regler fra 2024

Skatteministeren har netop sendt et lovudkast i høring, hvorefter aktier, der handles på First North fremover skal sidestilles med aktier, der handles på Copenhagen Nasdaq.

De nye regler får virkning fra nytår, men ikrafttrædelsesreglen i lovudkastet synes at skulle forstås derhen, at de også kommer til at gælde for First North-aktier, der er købt inden skæringstidspunktet og som er i behold ved udgangen af 2023. Skatteværdien af tab på aktier, der hverken er noteret på Copenhagen Nasdaq eller på First North vil fortsat kunne modregnes i anden indkomst, da reglerne for disse ikke ændres.

 

Kommentar

På den ene side er der absolut gode argumenter for en skattemæssig ligestilling af aktier, der handles på de to børser, fordi de begge er professionelle markedspladser.

På den anden side er der næppe megen tvivl om, at forringelsen af skattereglerne for First North-aktier vil mindske interessen for investering i disse. Noget som umiddelbart kunne synes at stride mod det på Christiansborg ofte udtrykte ønske om at understøtte iværksætterkulturen og sikre risikovillig kapital til flere mindre virksomheder.

Men måske skyldes den ønskede ændring i virkeligheden politisk bekymring over de meget store tab, som netop investorerne i First North-aktier har lidt i de senere år. Noget der formentlig beror på, at investorerne har ladet sig lokke af meget optimistiske prospekter. I en analyse fra dagbladet Børsen blev det for nylig dokumenteret, at 33 ud af de 37 aktier, der er blevet noteret på vækstbørsen siden 2017, ikke har kunnet leve op til de mål, som de selv præsenterede investorerne for ved noteringen. Langt de fleste af aktierne er faldet mere end 50 % i værdi. Nogle mere end 75 %. Når ændringen i lovudkast på den baggrund omtales som en mindre stramning med en provenugevinst, der ikke lader sig kvantificere, er der i vores optik tale om markant underdrivelse.

Nogle vil nok mene, at man ville kunne have hævet seriøsiteten af noteringerne på First North på anden måde end ved at forringe skattereglerne for disse aktier. Vi nøjes med at glæde os over, at reglerne for unoterede aktier videreføres uændret.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.