Regnskabs- og skatteudfordringer ved visse earn out-aftaler

I en artikel i dagbladet Børsen kunne vi for nylig læse, at Erhvervsstyrelsen har pålagt børsnoterede NNIT at ændre sin regnskabsmæssige behandling af visse earn out-forpligtelser, som selskabet har påtaget sig i forbindelse med virksomhedsopkøb.

Pålægget angår de tilfælde, hvor earn out-betalingen er gjort betinget af en eller flere nøglemedarbejderes forbliven i den købte virksomhed. Ifølge Erhvervsstyrelsen betyder et sådant vilkår, at earn out-betalingen skal behandles som en lønforpligtelse og ikke som en del af købesummen. Det vil sige som goodwill. Af artiklen fremgår, at NNIT har påklaget afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Ifølge Erhvervsstyrelsen, hvis afgørelse kan læses her, skal et earn out-vederlag, der er betinget af fortsat ansættelse, indregnes som løn for fremtidige ydelser, medmindre betingelsen ikke har substans. Det er desuden styrelsens opfattelse, at det i regnskabsmæssig henseende er uden betydning, om virksomheden er købt fra et holdingselskab og ikke af nøglemedarbejderne selv. Ligeledes børsnoterede Netcompany har modtaget en tilsvarende afgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

Det forhold, at en earn out-forpligtelse skal behandles som løn og ikke som goodwill betyder alt andet lige, at den påvirker resultatopgørelsen meget hurtigere end ved afskrivning som goodwill. Hertil kommer, at selskabets balance reduceres. Ifølge artiklen i Børsen har NNIT i konsekvens af afgørelsen nedskrevet sine aktiver med 223 mio. kr. og sin egenkapital med 149 mio. kr.

Som nævnt skal der kun ske omkvalificering, når betingelsen om fortsat ansættelse har substans. Hvorvidt dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering. 

Afgørelserne fra Erhvervsstyrelsen har efter vores vurdering ingen regnskabsmæssige konsekvenser på sælgersiden. Et holdingselskab, der har aktiveret kapitalværdien af fremtidige earn out-betalinger, kan således opretholde dette aktiv, selvom betalingerne på købersiden behandles som en lønforpligtelse. 

 

Skattemæssige konsekvenser

Skattemæssigt kvalificeres earn out-betalinger som udgangspunkt som løbende ydelser. Det betyder, at der på salgstidspunktet skal fastsættes en kapitalværdi af de fremtidige betalinger, hvilken værdi udgør en del af overdragelsessummen. Er der tale om salg af datterselskabsaktier, vil den del af betalingerne, som svarer til kapitalværdien, derfor være skattefri. Betalinger ud over kapitalværdien beskattes til gengæld på sælgersiden og er fradragsberettiget på købersiden.

Også på skattesiden er der imidlertid set afgørelser, hvor earn out-betalinger, der er gjort betinget af fortsat ansættelse, efter en konkret vurdering er anset for løn, og synspunktet er tiltrådt af Landsskatteretten i denne afgørelse helt tilbage fra 2003. 

 

Genbesøg gamle aftaler

Den nye afgørelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende NNIT gør det – især hvis den fastholdes af Erhvervsankenævnet – efter vores opfattelse relevant at genbesøge tidligere indgåede earn out-aftaler med henblik på en fornyet vurdering af de regnskabs- og skattemæssige konsekvenser af aftalerne. Det gælder både på køber- og på sælgerside, ligesom problemstillingen bør overvejes i forhold til fremtidige aftaler af den art.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.