Revisorerklæring på årsregnskabet – de nye regler

Revisorerklæring på årsregnskabet – de nye regler

Kravene om revision af årsregnskaber blev i løbet af en årrække lempet betragteligt. Det skete ud fra et ønske om at lette virksomhedernes administrative byrder. Ganske mange virksomheder har da også gjort brug af muligheden. Ifølge en undersøgelse fra FSR – danske revisorer var der for regnskabsåret 2019 hele 65.000 selskaber, der ikke brugte nogen form for revisorbistand ved aflæggelsen af deres regnskab.

Nu går det den anden vej. Sidste år vedtog Folketinget en ændring af reglerne, sådan at virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår nu som minimum skal have foretaget en såkaldt udvidet gennemgang af deres årsregnskab af en godkendt revisor. Det gælder, selvom virksomheden har en nettoomsætning og et antal ansatte under størrelsesgrænsen for fravalg af revision.

Ved en udvidet gennemgang erklærer revisoren sig om regnskabet på basis af en analyse af de væsentligste poster i dette samt på grundlag af interviews typisk af ejeren og af regnskabs-/økonomimedarbejdere i virksomheden, men uden at der foretages revision. I BDO har andelen af kunder, der får foretaget en udvidet gennemgang af deres årsregnskab, for længst oversteget den del, der får foretaget revision.

Reglen, der gælder på selskabs- og ikke på koncernniveau, har især betydning for holdingselskaber og for en række ejendomsselskaber. Det er ofte selskaber med få ansatte og relativt lav omsætning, men med pænt store balancer.

 

Ikrafttræden

Reglen har virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere.

Selskaber, der er eller bliver stiftet i 2023, bliver omfattet af de nye regler fra starten, hvis de allerede i det første regnskabsår – uanset dettes længde - når en balancesum på over 50 mio. kr. Sådanne selskaber kan altså ikke afvente tallene for år to, selvom reglerne tilsiger, at grænsen skal være overskredet i to på hinanden følgende regnskabsår.

Ældre selskaber med kalenderårsregnskab, der i 2022 overskrider beløbsgrænsen, og som også gør det i 2023, skal som minimum have foretaget udvidet gennemgang af årsregnskabet allerede for 2023. Det bør de berørte selskaber forberede sig på. Hvis 2023 bliver det første år, hvor grænsen overskrides, bliver en udvidet gennemgang tidligst et krav for årsregnskabet for 2024.

For ældre selskaber med skævt regnskabsår, gælder der tilsvarende regler. For disse selskaber vil regnskabet for 2023/24 være det tidligste, hvor udvidet gennemgang kan blive et krav.

 

Også en anden ændring

Lovændringen fra sidste år indebar også, at virksomheder indenfor bestemte brancher nu skal have en revisorerklæring på deres årsregnskab, hvis de har en årlig nettoomsætning på over fem mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. Det gælder uanset balancesum og antal ansatte. Reglen gælder blandt andet for restaurations- og vognmandsvirksomheder, bilhandlere samt for virksomheder, der driver webportaler, hosting, databehandling mv. Revisorens arbejde behøver ikke at bestå i hverken udvidet gennemgang eller revision, men kan også have karakter af såkaldt assistance eller review. Også denne regel har virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.