Nye regler om indberetning af land-for-land-skatteoplysninger

Kort før sommerferien vedtog Folketinget en ændring af årsregnskabsloven, der betyder, at visse meget store virksomheder fremover skal foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen om fordelingen af deres indtjening og skattebetalinger. Du kan se både lovforslaget og den vedtagne lov her.  

De nye regler er en tilføjelse til de regler, der allerede gælder om indberetning af den slags oplysninger til Skattestyrelsen, men som ikke er offentligt tilgængelige. Det bliver indberetningerne til Erhvervsstyrelsen. Indberetningerne til de to myndigheder vil som udgangspunkt være identiske. 

De omfattede virksomheder bliver forpligtet til på deres hjemmesider at henvise til deres rapport, ligesom revisionspåtegningen for virksomheder i regnskabsklasse C og D skal indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheden for det foregående år var omfattet af reglerne og om oplysningerne er indberettet. 

 

Form og virkningstidspunkt 

Selvom de nye regler er indsat i årsregnskabsloven, skal selve rapporteringen ikke indgå som en del af årsrapporten, men derimod foretages via en særlig indberetningsløsning og efter en fælles EU-skabelon. Indberetningen skal heller ikke ske samtidig med indberetningen af årsrapporten, men senest 12 måneder efter udløbet af regnskabsåret. 

Reglerne har virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 22. juni 2024 eller senere. Selskaber med regnskabsår 1/7 – 30/6 eller fx 1/10 – 30/9 bliver dermed omfattet af reglerne fra og med deres regnskab for 2024/25, mens selskaber med kalenderårsregnskab bliver omfattet fra og med deres regnskab for 2025. 

 

Hvem er omfattet? 

De nye regler gælder først og fremmest for modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, og hvor koncernens årlige nettoomsætning overstiger 5,6 mia. kr. i to på hinanden følgende år. Der gælder visse undtagelser. Blandt andet for modervirksomheder, der selv er en dattervirksomhed. 

Dernæst gælder reglerne for dattervirksomheder i regnskabsklasse C og D, hvis øverste modervirksomhed er hjemmehørende udenfor EU/EØS, hvis koncernomsætningen har et tilsvarende niveau.  

Også visse meget store virksomheder, der ikke indgår i en koncern, samt visse filialer af udenlandske virksomheder, der hjemmehørende udenfor EU/EØS, er omfattet af reglerne 

 

Hvad skal indberettes? 

Ud over en række stamoplysninger samt oplysninger om aktivitetens art og om antal ansatte skal der redegøres for indtjeningen, herunder om omfanget og arten af transaktioner med nærtstående parter samt om blandt andet følgende beløb: 

  1. Resultat før skat
  2. Beregnet skat for hver jurisdiktion for det pågældende år
  3. Betalt skat i hver jurisdiktion i det pågældende å 

Oplysningerne skal gives for hvert land indenfor EU samt for lande på listen over såkaldt ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.