Moms af sagsomkostninger

 

Hvis de generelle regler for momsfradrag er opfyldt, herunder at virksomheden har modtaget en forskriftsmæssig faktura, kan en momspligtig virksomhed normalt fratrække moms af egne udgifter til advokatbistand i en retssag, hvis sagen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det gælder også udgifter til advokatassistance i skattesager, uagtet at der skattemæssigt ikke er fradrag for den slags udgifter. Momsfradraget kan foretages i takt med, at regningerne modtages fra advokatfirmaet.

Når det gælder sagsomkostninger, der fastsættes af en domstol, vil disse normalt blive fastsat inklusive moms, men kun hvis modtageren – den vindende part – ikke er momsregistreret. Det er fx tilfældet med staten og kommunerne.

En momsregistret virksomhed, der som vindende part tilkendes sagsomkostninger fra modparten, vil derfor ikke skulle henregne nogen del af det tilkendte beløb til den udgående moms, da det tilkendte beløb ikke er inklusive moms.

Omvendt vil en virksomhed, der som tabende part pålægges at betale sagsomkostninger til en ikke-momsregistreret modpart, fx staten, ikke kunne fradrage momsdelen af beløbet som indgående moms. Det er for nylig fastslået af Vestre Landsret i en sag, der angik en virksomhed, der havde tabt en skattesag, og som i denne forbindelse var blevet pålagt at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 250.000 kr. Det fremgik, at beløbet var inklusive moms, da modparten ikke var momsregistret.

Virksomheden gjorde gældende, at den havde fradrag for momsdelen af de pålagte sagsomkostninger, hvilket udgjorde et beløb på 50.000 kr. Dette var Vestre Landsret ikke enig i. Retten fastslog, at der ikke kunne foretages momsfradrag for beløbet, da de momspligtige advokatydelser ikke var leveret til virksomheden, men til staten, ligesom der ikke var holdepunkter for, at der efter retspraksis kunne foretages et sådant fradrag. Som følge af udfaldet af sagen blev virksomheden pålagt at betale sagsomkostninger inklusive moms til Skatteministeriet med i alt 29.375 kr. Heller ikke momsen af dette beløb vil altså kunne fradrages.

 

Voldgiftssager

I byggebranchen er det almindeligt, at uenigheder mellem bygherren og en entreprenør afgøres ved en voldgift, og ikke så sjældent rejses der krav begge veje. I en afgørelse fra 2013 tog Skatterådet stilling til den momsmæssige behandling af de beløb, der i et sådant tilfælde skulle udveksles mellem to fuldt momspligtige virksomheder.

Når det gælder regreskrav mod entreprenøren, som relaterer sig til ydelser, som skulle være leveret af denne, men som bygherren har modtaget og betalt direkte til tredjemand, skal sådanne krav ikke tillægges moms, da der er tale om et erstatningskrav.

I forhold til sagsomkostninger, som den tabende part i en voldgift pålægges at betale til den vindende part, fastslog Skatterådet, at dette beløb ikke skal tillægges moms, hvis vinderen har opnået fradrag for momsen af de udgifter, som de tilkendte omkostninger skal dække helt eller delvist.

 

Endelig bekræftede Skatterådet, at der intet var til hinder for, at der blev udstedt en samlet faktura/afregningsbilag mellem parterne omfattende både de momspligtige og de ikke-momspligtige beløb, hvis momsen blev angivet særskilt af parterne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.