Korrektion af forældede momsangivelser

Momsangivelser forældes normalt, når der er forløbet tre år fra udløbet af fristen for angivelse af momsen for en given periode. For en virksomhed, der afregner moms månedsvis, er momsangivelsen for maj måned 2020 og tidligere perioder derfor som udgangspunkt forældet på nuværende tidspunkt.

Korrektion af fejl i forældede momsangivelser kan kun ske, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”, hvilket stort set aldrig anses for tilfældet, medmindre der er begået myndighedsfejl eller har været længerevarende sygdom i virksomheden, herunder hos dennes indehaver. Den strenge praksis, der gælder uanset beløbets størrelse, kan illustreres med en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Fejl i virksomhedens favør

Sagen handlede om en nystartet virksomhed, hvor indehaveren ved en fejl havde indtastet momsen for 3. kvartal af 2016 på 3. kvartal af 2015, hvilken momsangivelse på indberetningstidspunktet stadig stod åben. Den faktiske moms for sidstnævnte periode udgjorde rettelig et beløb på 0 kr., mens den for samme kvartal året efter udgjorde et beløb på 51.160 kr.

Fejlen i momsangivelsen fra 2015 blev først opdaget i april 2019 på hvilket tidspunkt den pågældende angivelse havde været forældet i mere end ét år. Skattestyrelsen gav af den grund afslag på en anmodning om tilladelse til korrektion af fejlen, hvilken afgørelse Landsskatteretten tiltrådte med den begrundelse, at fejlen var virksomhedens egen skyld.

 

Fejl i statskassens favør

Reglen om korrektioner på grund af ”særlige omstændigheder”, gælder efter sin ordlyd kun i tilfælde, hvor det er virksomheden, der har penge til gode. Det udelukker imidlertid ikke Skattestyrelsen fra at ændre momsangivelser, der i princippet er forældede. Dette er nemlig muligt, hvis styrelsen gør gældende, at fejlen mindst skyldes grov uagtsomhed fra virksomhedens side, fordi forældelsesreglen i så fald nemlig suspenderes. Og det gør Skattestyrelsen stort set altid. Også selvom uagtsomheden ikke anses for bødegivende.

Virksomheder, der af egen drift henvender sig til Skattestyrelsen om fejl i statskassens favør i en forældet momsangivelse – en såkaldt selvanmeldelse – vil ofte opleve det aparte, at Skattestyrelsen i ét om samme brev først giver afslag på genoptagelse af momsangivelsen, men derefter fastslår, at anmodningen skifter karakter til en ændring på styrelsens initiativ. Herefter kan ændringen effektueres, fordi det gøres gældende, at der foreligger grov uagtsomhed. Hvis der er tale om flere fejl, hvoraf nogle er i virksomhedens favør, mens andre er i statskassens favør, har vi endda set tilfælde, hvor der kun sker korrektion af sidstnævnte.

 

Kommentar

Når det gælder fejl i momsangivelser, som virksomheden selv opdager, kan det være fristende blot at medtage korrektionsbeløbet i den næste momsangivelse, men dette er ikke tilladt. Enhver korrektion skal ske for den momsperiode, hvori fejlen er sket.

Den strenge praksis om korrektion af fejl i momsangivelser, svarer i øvrigt til den praksis, der på skatteområdet gælder i forhold til borgernes muligheder for at korrigere skatteansættelser bagud i tid som følge af glemte fradrag. En praksis, som du kan læse mere om i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.