Hastelovgivning på skatteområdet inden jul

Det ene af de vedtagne lovforslag – som du kan læse her – handler dels af nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger, dels om fastholdelse af loftet for investorfradraget. Det andet lovforslag – som du kan læse her – handler om nogle små ændringer inden for ejendomsbeskatningsområdet. 

 

Skattemæssige bygningsafskrivninger

Med virkning for bygninger og installationer, der anskaffes den 1. januar 2023 eller senere, nedsættes den almindelige afskrivningssats fra 4 % til 3 %. Det betyder, at afskrivningsperioden for sådanne anskaffelser forlænges fra 25 år til lidt over 33 år.

For allerede afskrivningsberettigede bygninger vil afskrivningssatsen fortsat være 4 %, men foretages der i 2023 eller senere ombygning eller forbedring af sådanne bygninger, vil ombygningsudgifterne skulle afskrives med 3 %.

Som en konsekvens af ændringen af bygningsafskrivningssatsen er også afskrivningssatsen for udgifter til kunstnerisk udsmykning i visse afskrivningsberettigede bygninger nedsat fra 4 % til 3 %.

 

Investorfradraget

Private investorer kan efter særlige regler fradrage ca. halvdelen af deres investeringer i visse ikke-børsnoterede vækstvirksomheder. Ved direkte investering kan fradraget beregnes af investeringer op til 400.000 kr., mens det ved investering via særlige fonde kan beregnes af investeringer op til 125.000 kr. Både ved direkte og indirekte investering har fradraget en skatteværdi på omkring 30 %.

Oprindelig var det tanken, at loftet i 2023 skulle hæves til 800.000 kr. for direkte investeringer og til 250.000 kr. for indirekte investeringer. Med den vedtagne lov fastholdes lofterne uændret på henholdsvis 400.000 kr. og 125.000 kr.

 

Ejendomsbeskatning

Normalt ville ejendomsværdiskat og kommunal grundskyld for 2023 skulle beregnes på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022. Disse vurderinger er på grund af forsinkelserne med det nye ejendomsvurderingssystem imidlertid endnu ikke udsendt for en eneste ejendom og bliver det heller ikke foreløbig.

Med den vedtagne lov er det derfor besluttet, at ejendomsværdiskat og grundskyld også i 2023 skal beregnes på grundlag af de offentlige vurderinger pr. 1. januar 2020. Virkningsperioden for denne vurdering er derfor udvidet med ét år. Heller ikke 2020-vurderingerne er imidlertid i nærheden af at være sendt ud. Foreløbig er der kun udsendt vurderinger for små 150.000 af de i alt ca. 1,7 mio. ejerboliger. I takt med at 2020-vurderingerne udsendes, vil de opkrævede boligskatter for 2021, 2022 og nu også 2023 derfor blive genberegnet. I forhold til ejendomsværdiskat vil denne genberegning i de fleste tilfælde angiveligt være uden betydning. Når det gælder grundskyld, vil genberegningen derimod i mange tilfælde føre til efterregninger.

Den vedtagne lov indeholder også en præcisering af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat i de tilfælde, hvor ejendomsvurderingen ikke er kendt, ligesom den tilvejebringer grundlag for vurderingsmyndighederne til at rette en vurdering, når denne er foretaget på et fejlagtigt grundlag, og ejeren ikke har haft kendskab til dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.