Grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2024

Grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2024

Ejere af erhvervsejendomme har nu modtaget opkrævning af skatter og afgifter for det kommende år og kan på vurderingsportalen.dk se, hvad de-res egen ejendom såvel som naboejendommene foreløbig er vurderet til.
Ligesom alle landets boligejere er ejere af erhvervsejendomme inde i en periode, hvor de betaler ejendomsskatter af foreløbige vurderinger. Det har været tilfældet for årene 2022 og 2023, hvor opkrævningen er sket på baggrund af en gammel ejendoms-vurdering eller et foreløbigt beregningsgrundlag, og det kommer også til at gælde for årene 2024 og 2025, hvor opkrævningen sker med udgangspunkt i de nu offentliggjorte foreløbige ejendomsvurderinger pr. 1. marts 2023. 

At skatter og afgifter betales af foreløbige grundvurderinger betyder, at der vil ske efterregulering af disse, når de endelige vurderinger er udsendt. Det kan enten bety-de efterregninger eller penge tilbage. Er det sidste tilfældet, modtager ejeren en rentegodtgørelse. Der tillægges derimod ikke renter på efteropkrævninger.

Beregningsgrundlaget   
I 33 af landets kommuner opkræves der foruden grundskyld også dækningsafgift af visse erhvervsejendomme. I alt for ca. 26.000 ejendomme. Både grundskyld og dæk-ningsafgift beregnes som en promille af den grundværdi, som Vurderingsstyrelsen har fastsat for ejendommen, men ikke af den fulde værdi – kun af 80 % af denne. 

Reglerne foreskriver, at grundværdien fastsættes med udgangspunkt i, hvad grunden ville være værd, hvis der lå ejerboliger på grunden og ud fra den bedst mulige øko-nomiske anvendelse af denne. Altså ikke nødvendigvis ud fra den faktiske udnyttelse af grunden, men ud fra den anvendelse, som lokalplaner mv. (plangrundlaget) giver mulighed for. Den fastsatte kvadratmeterpris nedjusteres i nogle tilfælde ud fra ejen-dommens anvendelse. 

Grundskyld i 2024
Opkræves med den af kommunen fastsatte grundskyldspromille, men skal betales i to rater over skattekontoen. Sidste frist for betaling er henholdsvis den 2. april og den 1. august 2024.  

En særlig stigningsbegrænsningsregel betyder, at grundskylden i 2024 højst kan stige med 2,8 % i forhold til, hvad der er betalt for 2023, når dette beløb til sin tid er ende-ligt opgjort, jf. det ovenfor anførte om efterreguleringer. Fra 2025 kan grundskylden årligt stige med 4,75 %. Det kan du læse mere om her.

Dækningsafgift i 2024 
Der er indgået en politisk aftale om, at dækningsafgiften med tilbagevirkende kraft til 2022 højst kan stige med 10 % årligt, jf. denne pressemeddelelse fra Skatteministeriet. Aftalen er imidlertid endnu ikke omsat til lovgivning. Ejere af erhvervsejendomme, der nu har modtaget en opkrævning af dækningsafgift for 2024 med et markant højere beløb end for 2023, kan derfor via et link på vurderingsportalen.dk ansøge om at få nedsat dækningsafgiften for 2024 til et beløb svarende til, hvad de har betalt for 2023. Ekstraregningen vil dermed blive udskudt, indtil den endelige 2023-vurdering forelig-ger, hvilket den nok tidligst vil gøre i slutningen af 2025. Se mere herom på denne side

Hvor vidt det er tilrådeligt at søge om nedsættelse af dækningsafgiften beror på en konkret vurdering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i givet fald kan blive tale om en ikke ubetydelig regning, som ejeren skubber foran sig. Udlejere af er-hvervsejendomme vil formentlig vælge at betale en forhøjet afgift med det samme for straks at kunne videresende regningen til lejerne.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.