For sen indsendelse af TP-dokumentation giver store bøder

Kort før sommerferien besluttede Skattestyrelsen at udskyde fristen for indberetning af indkomstoplysninger for indkomståret 2022 for selskaber med kalenderårsregnskab fra den 30. juni 2023 til den 25. august 2023. Udskydelsen blev i en pressemeddelelse begrundet med tekniske udfordringer.

Som en konsekvens af udskydelsen af selvangivelsesfristen blev også fristen for indsendelse af den lovpligtige TP-dokumentation for 2022 udskudt. Dokumentationen skal indsendes senest 60 dage efter indberetningen af indkomsten. I stedet for i slutningen af august måned har de samme selskaber nu frist til tirsdag den 24. oktober 2023 med indsendelse af dokumentationen. I mange af de berørte virksomheder er færdiggørelsen af materialet derfor nok udskudt til efter sommerferien.

 

Nemmere end sidste år
Alt andet lige vil udarbejdelsen og indsendelsen af TP-dokumentationen i år nok glide lidt nemmere end sidste år, der var det første år, hvor dokumentationen skulle indsendes automatisk, hvilket ikke alle fik gjort.

Ifølge Skattestyrelsen er der indtil nu sendt breve til omkring 1.600 selskaber med en påmindelse om, at de havde overskredet fristen for indsendelse af dokumentation for 2021, og at deres sag ville blive sendt til ansvarsvurdering. I mange af tilfældene viste det sig dog efterfølgende, at selskaberne var registreret som dokumentationspligtige ud fra forkerte oplysninger. En del af dem var derfor faktisk undtaget fra dokumentationspligten, mens andre kun var begrænset dokumentationspligtige.

 

Store bøder
Konsekvensen ved at indsende dokumentation for sent er mærkbar. Det gælder også selvom dokumentationen klart viser, at de koncerninterne transaktioner sker på markedsvilkår, og at der ikke er grundlag for indkomstreguleringer.

Ifølge Skattestyrelsen er der indtil videre kun afsluttet et meget begrænset antal an-svarssager vedrørende indkomståret 2021. De er alle endt med et bødeforlæg på 125.000 kr., svarende til den normale bødestørrelse i de tilfælde, hvor en eftersendt dokumentation har været i orden.

Selskaber, der enten forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at indsende TP-dokumentation eller som indsender dokumentation uden den nødvendige kvalitet, kan straffes med en bøde på 250.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår med tillæg af 10 % af den nominelle størrelse af en eventuel efterfølgende indkomstforhøjelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.