Den nye regerings første lovkatalog


I forlængelse af statsministerens redegørelse til Folketinget offentliggjorde regeringen et katalog over de lovforslag, som den planlægger at fremsætte frem til vinterferien. Det viste sig at være et katalog med et beskedent indhold. Om det er udtryk for, at regeringen forsøger at købe sig tid, er svært at vurdere. Men dem, der havde håbet på hurtig afklaring af, hvad der bliver gennemført og med virkning fra hvornår, er ikke blevet klogere.

 

Skatteministeriet

På skatteområdet varsles kun tre lovforslag: 

  • Det ene forslag har blandt andet til formål at forhøje energiafgifterne ved anvendelse af fossile brændsler og omstrukturere afgiftssatserne i loven om bekæmpelsesmiddelafgift.
  • Det andet forslag skal gennemføre den mellem Danmark og Frankrig for snart ét år siden indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst.
  • Det tredje forslag har til formål at udmønte en politisk aftale, der gerne skal sikre en nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, hvilket blandt andet skal ske ved halvering af inddrivelsesrenten.

For alle tres vedkommende er der tale om genfremsættelse af lovforslag, som den tidligere regering nåede at fremsætte tilbage i oktober 2022, men som bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Tre helt udramatiske forslag, som givetvis vil blive vedtaget.

 

Øvrige ministerier

Af interesse for erhvervslivet kan der fra de øvrige ministerområder nævnes følgende lovforslag fra lovkataloget:

  • Erhvervsministeren vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at etablere en ordning, hvor det bliver muligt at optage tillægslån med statsgaranti på op til 150.000 kr. til udskiftning af olie- og gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet.
  • Ministeren for landdistrikter vil fremsætte et lovforslag, der vil gøre det muligt for kommunerne at meddele tilladelse til udvidet vintercamping på op til 5 % af pladserne på campingpladser, der allerede har tilladelse til vintercamping.
  • Boligministeren vil fremsætte et forslag af betydning for andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Formålet er at ændre værdiansættelsesreglerne. Det vil dels ske ved at forlænge gyldighedsperioden for valuarvurderinger fra 18 til 42 måneder, og dels ved at give mulighed for at nettoprisindeksere den offentlige vurdering én gang årligt.

 

Ikke nævnt

Mange vil sikkert mene, at det mest interessante ved lovkataloget er de lovforslag, som ikke er omtalt, fx:

  • Lovforslaget, der skal udmønte regeringens plan for indførelse af en ny mellem-topskat og en ny top-topskat er ikke omtalt. Det vides derfor fortsat ikke, hvornår disse regler skal have virkning fra, og om der vil ske indfasning over en årrække.
  • Lovforslaget, der skal udmønte planen om et højere beskæftigelsesfradrag er heller ikke omtalt. Hvorvidt der bliver tale om et løft af fradragsprocenten eller af maksimumfradraget – eller en kombination – er derfor fortsat uvist.
  • Lovforslagene, der skal nedsætte arveafgiften for virksomhedsandele, og som skal forbedre ordningen med fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger, er heller ikke omtalt i den nye regerings første lovkatalog.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.