Automatiske fradrag på årsopgørelsen

Når du i næste uge åbner din årsopgørelse for 2022, vil du på forsiden af denne kunne se en overskrift, der hedder ”ligningsmæssige fradrag”. Det er fradrag, som du er berettiget til ved skatteligningen - altså ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst.

Tilbage i tid var det udgifter, som du i årets løb havde afholdt og som efter skattereglerne var fradragsberettigede, fx udgifter til transport, til arbejdstøj og til fagforeningskontingent. De fleste af disse udgifter er stadig helt eller delvist fradragsberettigede, men over tid er der kommet en række nye ligningsmæssige fradrag til. Fradrag, som beregnes helt automatisk og som groft sagt ingen kan forklare, men som alle glæder sig over. For et fradrag betyder mindre skat.

De 4 automatiske fradrag

Alle ligningsmæssige fradrag – herunder altså også de automatiske fradrag – har en skatteværdi på omkring 25 %. Dog lidt højere for dem, der er medlem af folkekirken. Skatteværdien er udtryk for den reelle skattebesparelse, som fradraget giver dig. Der findes fire ligningsmæssige fradrag som beregnes automatisk:

Jobfradrag
Blev indført i 2018 og beregnes som 4,5 % af løn og virksomhedsoverskud på over 202.700 kr. (2022), men kan højst udgøre et beløb på 2.700 kr. (2022). Der beregnes derfor ikke fradrag af indkomst over 262.700 kr. Det maksimale fradrag har en skatteværdi på knap 700 kr.

Beskæftigelsesfradrag
Blev indført i 2004 og beregnes som 10,65 % af al løn og virksomhedsoverskud og kan højst udgøre et beløb på 43.500 kr. (2022). Fradraget beregnes derfor ikke af indkomst over ca. 408.000 kr. Det maksimale fradrag har en skatteværdi på ca. 11.000 kr. Enlige forsørgere, som modtager ekstra børnetilskud, er berettiget til et ekstra beskæftigelsesfradrag på op til 23.700 kr. (2022). Det maksimale fradrag for denne gruppe udgør dermed 67.200 kr. (2022) og har en skatteværdi på omkring 17.000 kr.   

Ekstra pensionsfradrag
Blev indført i 2018 og beregnes som en procentdel af summen af samtlige indbetalinger til dine pensionsordninger – både arbejdsgiverindbetalinger og dine egne indbetalinger. Er der højst 15 år, til du når folkepensionsalderen, beregnes fradraget som 32 % af indbetalingerne. Er der længere til, beregnes fradraget som 12 % af indbetalingerne. Fradraget kan højst udgøre et beløb på 24.192 kr. svarende til 32 % af 75.600 kr. (2022). Indbetalinger over dette beløb berettiger altså ikke til fradrag. Det maksimale fradrag har en skatteværdi på lidt over 6.000 kr. 

Beregnet ekstra befordringsfradrag
Blev indført i 2002 og gives til personer med lav indkomst og langt til arbejde. Beregnes som 64 % af det almindelige – dit indtastede – befordringsfradrag og kan ikke overstige et beløb på 15.400 kr. Det maksimale fradrag, der opnås ved et befordringsfradrag på ca. 24.000 kr., har en skatteværdi på små 4.000 kr.  Gives til personer med en årsindkomst på ikke over 294.300 kr. (2022). For indkomst over denne beløbsgrænse aftrappes fradraget. Overstiger indkomsten et beløb på 344.300 kr. (2022), får du intet ekstra fradrag overhovedet. Det er uden betydning, om den lave indkomst skyldes deltidsarbejde eller fuldtidsarbejde indenfor et lavtlønsområde. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.