Arbejdsgiveres indberetning af aktieløn til Skattestyrelsen

Februar måned 2023 bliver givetvis en glædens måned for de mange ansatte i Novo Nordisk. Det er nemlig i denne måned, de får frigivet de 75 aktier, som de tilbage i 2019 fik lovning på at få ganske gratis, hvis de forblev ansatte i virksomheden frem til nu, jf. denne artikel i Medwatch. På tildelingstidspunktet havde aktierne en værdi på godt 25.000 kr. Nu, hvor aktierne frigives, er værdien steget til omkring det tredobbelte.

Sådanne bonusaktier beskattes på samme måde som løn, men der trækkes ikke skat ved frigivelsen. Arbejdsgiveren indberetter i stedet værdien af aktierne som B-indkomst, og beløbet kommer automatisk med på årsopgørelsen. 

Aktieløn

Også når det gælder egentlig aktieløn, har arbejdsgiverne forskellige indberetningspligter. Ved aktieløn forstås de tilfælde, hvor medarbejderne via en option eller warrant får ret til, på et fremtidigt tidspunkt, at købe eksisterende aktier eller tegne nye aktier til en på forhånd fastsat udnyttelseskurs. Eller ret til indenfor visse rammer at modtage gratis aktier eller købe aktier til favørpris. 

Arbejdsgivernes indberetningspligt gælder dels i det år, hvor tildelingen sker, og dels i det år, hvor en tildelt option eller warrant udnyttes, eller hvor aktierne sælges. Det sidste gælder i de tilfælde, hvor der først sker beskatning på salgstidspunktet. Indberetningen i tildelingsåret sker ved en simpel afkrydsning i et særligt felt på lønoplysningssedlen, som indberettes til det såkaldte eIndkomst-register. Til samme register skal der ske indberetning i udnyttelsesåret i de tilfælde, hvor aktielønnen skal beskattes i dette år, men samtidig skal der for sådanne ordninger – samt for ordninger, hvor der først sker beskatning på salgstidspunktet – indberettes oplysninger til det særlige eKapital-register.

Til eKapital skal der først og fremmest indberettes oplysninger om antallet af tildelte aktier mv., prisen for disse samt datoen for eksekveringen af aftalen. Herudover skal der via særlige koder oplyses om, hvilke specifikke skatteregler, ordningen er omfattet af. Desværre er eKapital et meget tungt system at arbejde i. Det gælder især for mindre virksomheder, hvor ressourcerne og kendskabet til skattereglerne ofte er begrænsede. Ikke så få virksomheder vælger af disse årsager at outsource indberetningsopgaven. I BDO foretager vi således indberetning for en hel del virksomheder.

Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen fik styrelsen for årene 2020 og 2021 indberetninger om aktieløn for henholdsvis 25.000 og 26.000 personer. Hvis man forudsætter, at de hver især i gennemsnit modtog optioner mv. til en værdi af fx 50.000 kr., udgjorde den samlede værdi således for begge år omkring 1,3 mia. kr.  Det er dog vores vurdering, at det samlede beløb nok er mere end dobbelt så stort, fordi enkelte virksomheder giver aktieløn med meget store beløb. Ca. 2/3 af de tildelte aktier er ifølge styrelsen omfattet af ordninger, hvor der først sker beskatning på salgstidspunktet.

Medarbejdernes pligter

I de tilfælde, hvor der skal ske beskatning i udnyttelsesåret, kommer det skattepligtige beløb automatisk med på årsopgørelsen hos de ansatte, hvis arbejdsgiveren foretager de lovpligtige indberetninger til Skattestyrelsen. 

For de ordninger, hvor der først skal ske beskatning i salgsåret, er det medarbejdernes eget ansvar, at værdien kommer med på årsopgørelsen. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.